Dagvattenhantering i blågröngrå system

Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, vegetationssytor och hårdgjorda ytor ska handboken nedan användas

Syftet med handboken är att säkerställa att projektering av allmänplatsmark och eller kvartersmark inom kommunen sker på ett sätt som samordnar dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor.

Uppdaterad: