Vägmärken och skyltar

Här beskrivs utformning av vägmärken och skyltar.

Nedanstående regelverk gäller för projektering och utförande av vägmärken:

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av informations-, plats- och vägvisningsskyltar:

Allmänt

Projekterad skyltning ska vara i överensstämmelse med befintliga eller nya lokala trafikföreskrifter.

Vägmärken ska vara högreflekterande.

Vägmärkesmaterialet bör vara kompatibelt med nuvarande vägmärken, dvs utrustat med list.

Tunnlar under vägar ska förses med gatunamnsskylt ovanför tunnelmynningen.

Placera om möjligt vägmärken och skyltar på en befintlig eller projekterad belysningsstolpe. Infästningsanordningen får inte skada stolpens lack. Är stolpen galvaniserad fästs klammer direkt.

Vid placering av vägmärke, tänk på att det ska vara väl synligt och ej skymmas av träd och buskar.

Vägmärken på gång- och cykelvägar

En gång- och cykelväg ska alltid förses med vägmärke D4 "Påbjuden cykelbana", D6 "Påbjuden gång- och cykelbana" eller D7 "Påbjudna gång- och cykelbanor".

Vägmärken längs gång- och cykelvägar bör sättas upp på höger sida i färdriktningen.

Vägmärken vid början av en gång- och cykelväg ska placeras 5-10 meter in på gång- och cykelvägen.

Vägmärken ska placeras på minst 2,5 meter höjd över banan och 0,5-4 meter från banan.

På en gång- och cykelväg som är separerad mellan fotgängare och cyklister gäller nedanstående:

  • märke D7 "Påbjudna gång- och cykelbanor" bör sättas upp vid samtliga korsningspunkter
  • märke D7 "Påbjudna gång- och cykelbanor" ska sättas upp 25-30 meter före tunnelmynning
  • märke D4 "Påbjuden cykelbana" och D5 "Påbjuden gångbana" ska sättas upp ovanför tunnelmynningen.

En cykelöverfart ska markeras med två st märke B8 "Cykelöverfart".

Gatunamnsskyltar

På skyltar som placeras på stolpe ska gatunamnet vara dubbelsidigt och av typsnitt Tratex.

Gatunamnsskyltar i Uppsalas stadskärna

Gatunamnsskylt av emalj (eller plåt med emaljliknande utseende) får endast användas i Uppsalas stadskärna och ska ha utseende och typsnitt enligt bilderna nedan.

Skylten ska vara blå eller vit beroende på vilken sida av Fyrisån gatan ligger.

Utöver gatunamn ska kvartersnamn och adressnummer stå på skylten.

I den här kartan visas var sådana skyltar ska användas, och om de ska vara blåa eller vita.

Bild på blå gatunamnsskylt Bild på vit gatunamnsskylt
RAL: 5002 RAL: 9003

Cykelvägvisning

Vägvisningsmärkena ska utformas enligt VMF (2007:90).

Om befintlig vägvisning påverkas ska det stämmas av med beställaren.

Vid ny- och ombyggnation av cykelväg ska cykelvägvisning anordnas. Placering och innehåll ska samrådas med beställaren.

Vägvisningsmärken ska sättas upp på en höjd av minst 2,5 meter.

Uppdaterad: