Projektering

Här beskrivs vad du ska ta hänsyn till inför och under projektering.

Baskarta/primärkarta

Baskarta kan hämtas på uppsala.se.

Höjd- och koordinatsystem

Nedanstående referenssystem ska användas:

Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH 2000

Ritningsnumrering

Ritningsnumrering ska följa principer i dokumentet Namngivning av ritningar (PDF, 313 KB).

Beställaren ska förse externa projektörer med ritningsnummer.

Kablar och ledningar

Projektören ska via ledningskollen.se kontakta samtliga ledningsägare för redovisning av befintliga ledningar.

Om du ska projektera ledningar, tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande och detaljplaner som är under framtagning.

Detaljplaner och ansvar

Tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande planer och detaljplaner som är under framtagning. Här kan du se var det finns detaljplaner.

Anläggningar ska inte projekteras och byggas där kommunen inte är huvudman för allmän platsmark.

Räddningsvägar

Vid projektering inom exploateringsprojekt ska projektören kontakta räddningstjänsten för kontroll av behov av brandvägar och branduppställningsplatser.

Lokala trafikföreskrifter

Projektören ska ta fram ansökningar om lokala trafikföreskrifter inom ramen för projektet. Information och ansökningsblankett finns här.

Frågor, avsteg och granskning

Förutom diskussion med din beställare kan frågor om utformning m.m. ställas till brevlådan forvaltning.allmanplats@uppsala.se.

Eventuella avsteg från teknisk handbok ska noteras i mallen Avsteg från teknisk handbok (XLSX, 19 KB) och skickas till brevlådan forvaltning.allmanplats@uppsala.se för godkännande. Innan du skickar den dit bör du stämma av avstegen med din beställare.

Beställaren ska meddela vilka som ska ta del av granskningshandlingarna och sammanställningen med avsteg.

Tillstånd för arbeten på allmän platsmark

För att få lov att schakta, borra, sponta eller dylikt i allmän platsmark krävs tillstånd. En ledningsägare behöver också ha markavtal med Uppsala kommun. För information och ansökan om tillstånd, läs om grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt markupplåtelse.

Relationshandlingar

Kontakta din beställare för att få veta vilka krav som gäller för relationshandlingar.

Grafisk profil

För att hämta Uppsala kommuns logga eller andra delar i den grafiska profilen gå till varumärkesportalen 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Projektering