Projektering

Här beskrivs vad du ska ta hänsyn till inför och under projektering.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerad information:

Övergripande krav

Teknisk handbok ska användas i alla projekt på allmän platsmark. Avsteg får inte göras utan godkännande av din beställare.

Är du osäker på vad som gäller eller hur teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera det med din beställare. Det gäller också om det finns motstridiga krav.

Som projektör får du inte hänvisa till teknisk handbok i projekterade handlingar. Alla uppgifter ska finnas med i förfrågningsunderlaget.

Om projektet kommer att utföras i eller påverka befintliga anläggningar gäller även de krav som återfinns i avsnittet Schakt och återställning, t ex avseende avstängningar, rivning och provisorisk och permanent återställning.

Baskarta/primärkarta

Baskarta kan hämtas på uppsala.se.

Höjd- och koordinatsystem

Nedanstående referenssystem ska användas:

Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH 2000

Detaljplaner och ansvar

Tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande planer och detaljplaner som är under framtagning. Här kan du se och läsa detaljplaner.

Kablar och ledningar

Projektören ska via ledningskollen.se kontakta samtliga ledningsägare för redovisning av befintliga ledningar.

Tillstånd för arbeten på allmän platsmark

För att få lov att schakta, borra, sponta eller dylikt på allmän platsmark samt utnyttja marken för upplag, arbete m.m. krävs tillstånd. För information och ansökan om tillstånd, läs om grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt markupplåtelse.

Räddningsvägar

Vid projektering inom exploateringsprojekt ska projektören kontakta räddningstjänsten för kontroll av behov av brandvägar och branduppställningsplatser.

Lokala trafikföreskrifter

Projektören ska ta fram ansökningar om lokala trafikföreskrifter inom ramen för projektet. Information och ansökningsblankett finns här.

Frågor, avsteg och granskning

Förutom diskussion med din beställare kan frågor om utformning m.m. ställas till brevlådan forvaltning.allmanplats@uppsala.se.

Eventuella avsteg från teknisk handbok ska noteras i mallen Avsteg från teknisk handbok (XLSX, 20 KB) och accepteras av din beställare. Avsteget kommer att godkännas eller avslås av Avdelning Gata park naturs granskningsgrupper.  Om du behöver veta tidigt om ett avsteg kan godkännas ska du skicka det till forvaltning.allmanplats@uppsala.se så snart du kan.

Alla bygghandlingar ska granskas av Avdelning Gata park naturs granskningsgrupper. Nedanstående gäller:

  • Granskning ska aviseras två veckor innan utskick till forvaltning.allmanplats@uppsala.se.
  • Avstegslistan ska alltid skickas med handlingarna.
  • Granskningstiden är två veckor efter utskick.

Ritningsnumrering

Ritningsnumrering ska följa principer i dokumentet Namngivning av ritningar (PDF, 313 KB).

Beställaren ska förse externa projektörer med ritningsnummer.

Relationshandlingar

Relationshandlingar ska utformas i enlighet med Kravspecifikation relationshandlingar (PDF, 83 KB).

Grafisk profil

För att hämta Uppsala kommuns logga eller andra delar i den grafiska profilen gå till varumärkesportalen.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Projektering