Inledning

Här beskrivs vad teknisk handbok är och när och hur den ska användas.

Teknisk handbok är en sammanställning av de krav och anvisningar som gäller vid byggnation och schakt på allmän platsmark i Uppsala kommun.

Teknisk handbok är ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningar. Syftet är att varje projekt eller schakt ska resultera i en hållbar, ekonomisk och kvalitativ utemiljö.

Teknisk handboks externa målgrupper är alla som ska planera eller utföra arbete på allmän platsmark.

Teknisk handbok vid ny- och ombyggnation

Teknisk handbok ska användas i alla projekt på allmän platsmark. Avsteg får inte göras utan godkännande av din beställare.

Är du osäker på vad som gäller eller hur teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera det med din beställare. Det gäller också om det finns motstridiga krav.

Som projektör får du inte hänvisa till teknisk handbok i projekterade handlingar. Alla uppgifter ska finnas med i förfrågningsunderlaget.

Om projektet kommer att utföras i eller påverka befintliga anläggningar gäller även de krav som återfinns i avsnittet Schakt och återställning.

Teknisk handbok vid schakt och återställning

Teknisk handbok ska användas vid alla arbeten som utförs på allmän platsmark eller där kommunen är markägare. Projektägaren/ledningsägaren ansvarar för att teknisk handbok efterlevs.

Avsnittet Schakt och återställning är anpassat till arbeten på allmän platsmark där det inte är kommunen som är beställare av arbetet, men kraven gäller även för arbeten i kommunal regi.

Utveckling och revidering

Avdelning Gata, park, natur på stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för innehållet i teknisk handbok.

Teknisk handbok ajourhålles regelbundet och innehållet utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

Kontakt

Arbetar du på uppdrag av Uppsala kommun är din beställare din kontaktperson.

Om du har frågor om schakt och återställning ska du kontakta Uppsala kommuns besiktningsman.

Övriga ska vända sig till stadsbyggnadsförvaltningen.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Inledning