Gator

Här beskrivs utformning av gator.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per sakområde:

Övergripande krav

Framkomligheten för räddningsfordon ska beaktas; särskilt på biltrafikens huvudnät och på anslutningsgator till sjukhus, vårdhem, brandstationer, polisstation och andra väl frekventerade målpunkter för ambulanser, räddningstjänstfordon och polisbilar. Detta innebär att korsningar och övergångsställen ska vara väl belysta. Det innebär också att antalet fartdämpande åtgärder bör vara begränsat. Samtidigt måste farthinder finnas av trafiksäkerhetsskäl. Läs mer om farthinder.

Gator bör utformas med vändplan eller annan yta att lägga snö på vid vinterväghållning.

Gränsdragningar mellan kommunal körbana och enskild väg eller tomtmark skall markeras med kantstöd (infartssten) i första hand och storgatstensrad i andra hand.

Om den längsgående lutningen på körbanan är mindre än 4 centimeter per 10 meter ska rännsten anläggas. Rännstenen ska bestå av storgatsten eller bottensten och sättas i sand 0-8 mm, i kant med kantstenen och utan höjdskillnad till gatans beläggning.

Uppdaterad: