Busshållplatser

Här beskrivs utformning av busshållplatser.

Beläggning

Se dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 306 KB).

Kantstöd

Läs mer om kantstöd här.

Utformning

Busshållplatsen ska utformas i enlighet med typritningen nedan.

Typritning  pdf  dwg
Busshållplats hämta (PDF, 257 KB) hämta

Utrustning

Busshållplatser i riktning mot centrum ska vara utrustade med väderskydd och papperskorg.

Perrongytan närmast körbanan ska vara fri från hinder.

Placeringen av utrustning på busshållplatsen får inte utgöra ett hinder för trafikanter.

Passage med cykelbana

I det fall en cykelbana ska finnas bör den i första hand anläggas bakom hållplatsen/väderskyddet. I det fall utrymme inte går att skapa ska den hållplats som är för påstigande prioriteras för cykelbana bakom hållplats.

För att cyklisterna ska cykla bakom ett väderskydd ska linjeföringen vara så generös som möjligt, och utformningen vid hållplatsytan bör styra cyklisterna rätt. Till exempel kan en bomberad smågatstensyta anläggas.

I de fall utrymmet för att få plats med hållplatsyta, gångbana och cykelbana är mycket begränsat kan körbanan smalnas av till 6,5 meter vid hållplatsen.

Uppdaterad: