Kontroll och garanti

Här beskrivs vad som gäller för besiktningar och garantitid.

Nedanstående beskriver vad som gäller för arbeten som inte utförs i kommunal regi. För arbeten som utförs på uppdrag av kommunen gäller det som är avtalat med kommunen.

Besiktningsman

Kommunen har en intern besiktningsman som kontaktas via e-post: besiktningsman@uppsala.se

Om Uppsala kommun är din beställare kan det fungera annorlunda.

Förbesiktning

Projektägaren ansvarar för att dokumentera befintliga brister och kalla besiktningsmannen till förbesiktning. Brister som konstateras inom arbetsområdet efter att arbetet slutförts antas ha uppkommit på grund av arbetet om projektägaren inte kan bevisa motsatsen.

En förbesiktning ska protokollföras och bör omfatta

 • arbetsområdets omfattning och utbredning, inklusive ytor som ska användas för upplag, bodetablering och transportvägar
 • utstakning av ledningssträckning
 • gatan och övriga anläggningars standard inkl. synliga skador
 • växtlighet och grönytor som berörs av arbetet, etablering, upplag, transporter och gångtrafik
 • behov av skyddsåtgärder för växtlighet och grönytor
 • påverkan på alléträd
 • värdet av träd och buskar
 • okulär funktionskontroll av rännstensbrunnar
 • notering av slitna betäckningar, skyddsåtgärder
 • omfattning av återställning.

Kontroll under arbetet

Uppsala kommun kan komma att utföra kontroller under entreprenadtiden. Anmärkningar från dessa ska omgående åtgärdas. Kommunen har rätt att avbryta arbetet om det bedrivs på ett otillfredsställande sätt.

Slutbesiktning

När ett arbete är färdigställt ska projektägaren kalla besiktningsmannen till slutbesiktning. Permanent återställning av hårdgjord yta ska vara utförd. Gräs behöver inte vara etablerat.

Om projektägaren inte kallar till slutbesiktning kan Uppsala kommun komma att utföra egen slutbesiktning.

Vid slutbesiktning kontrolleras att arbetets kvalitet och återställningens omfattning är i överensstämmelse med gällande regelverk.

Anmärkningar ska åtgärdas omgående eller efter överenskommen tid på projektägarens bekostnad. Vid fördröjning kan kommunen komma att utföra åtgärden på projektägarens bekostnad.

Vid slutbesiktning kontrolleras att samtliga ytor är fullständigt återställda och etablerade och att till exempel brunnar är sugna.

Avseende träd, vegetations- och gräsytor har projektägaren skötselansvaret fram till slutbesiktning. Om fel påtalas vid slutbesiktning kvarligger ansvaret för färdigställandeskötsel hos projektägaren fram till avhjälpande av påtalat fel godkänts vid efterbesiktning.

Övertagandebesiktning (gröna ytor)

Garantiskötsel ska utföras under etableringstiden. För gräsytor gäller 1 års skötsel. För perennrabatter, buskytor och trädplanteringar gäller 2 års skötsel.

Överlämnandet/återlämnandet sker genom en övertagandebesiktning. Vid övertagandebesiktning ska

 • gräsytor vara jämnt etablerade, täta och välklippta
 • buskage och perennrabatter vara fullt etablerade, väl slutna och ge ett friskt, frodigt och tilltalande intryck
 • träd visa full etablering och tillväxt och ge ett friskt och frodigt intryck med fullt utvecklade blad och ledande årsskott som ska ha en för arten tillfredställande tillväxt.

Garantitid

Garantitiden för gröna ytor inklusive växtmaterial är två år, och ytorna ska skötas i enlighet med instruktioner under avsnittet om återställning.

Garantitiden för hårdgjorda ytor är enligt AB 04 eller senast daterad utgåva. Garantitiden börjar gälla vid slutbesiktningen om inget annat föreskrivs av kommunen. I det fall ingen slutbesiktning utförs påbörjas garantitiden när projektägaren skriftligen anmält att arbetsområdet är helt återställt.

Projektägaren ansvarar för fel som framträder under garantitid. De ska åtgärdas omgående efter att projektägaren har meddelats. Vid fördröjning kan kommunen komma att utföra åtgärden på projektägarens bekostnad.

Garantibesiktning

Uppsala kommun ansvarar för att kalla projektägaren till garantibesiktning. Vid garantibesiktning gäller till exempel att

 • det inte får finnas nivåskillnad eller öppna skarvar mot befintlig beläggning
 • beläggningen ska vara homogen och ytan skall ha tät struktur utan antydan till separationer
 • tolerans på sättning av schakt är 5 mm. Tolerans mäts som största tillåtna avvikelse från en 3 meter lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. Om större sättning än ovan uppstår ska beläggning göras om.
 • befintlig växtlighet får inte uppvisa skador som kan härledas till grävningen,
 • det får inte finnas sättningar i ytorna
 • återplanterat växtmaterial ska vara väletablerat, i god kondition och utan skador
 • vid garantitidens utgång ska anläggningen ha ett väletablerat utseende. Träden ska visa god etablering och årlig tillväxt.

För de ytor som görs om gäller ny garantitid från tidpunkt för godkännande.

Läs vidare

Fortsätt läsa om etablering och arbetsområde.

Uppdaterad: