Buskar och häckar

Här beskrivs krav och rekommendationer vid projektering och plantering av buskar och häckar.

Buskage har en viktig betydelse för människors upplevelse av sin utemiljö. De skapar rumskänsla, fungerar som lekmiljöer för barn och kan tillföra höga estetiska värden. De bidrar precis som träd med biologiska värden och ekosystemtjänster. Buskage påverkar också den upplevda tryggheten och trafiksäkerhet.

Här finns specifik information som rör buskar och häckar. Läs först igenom Planteringar generellt för allmän information om växtval, placering och marktäckning.

Krav

  • Buskar ska väljas med hänsyn till artens och sortens slutliga storlek så att valet lämpar sig för platsen.
  • Vid plantering av solitärbuskar i gräsyta ska en spegel med flis anläggas.
  • Buskytor som angränsar till gång-, cykel- eller bilvägar som snöröjs ska ha en buffertremsa närmast vägen med plats för plogvall och halkstopp. Buffertremsan ska vara minst 30 cm bred och markmaterialet ska vara makadam 4–8, marksten eller plattor. Vid större solitärbuskar i ytan ska buffertremsan vara bredare och anpassad efter buskarnas slutliga storlek.
  • Nyanlagda buskytor som inte har ett permanent planteringsskydd ska alltid ha ett tillfälligt planteringsskydd under etableringstiden om risk för nedtrampning förekommer.
  • I sammanhängande buskytor ska planteringsavståndet för buskar aldrig vara större än 70 cm. Det är viktigt att nyanlagda buskytor snabbt blir täta och slutna för att förhindra förekomsten av ogräs.

Rekommendationer

  • I hårdgjorda miljöer bör planteringsytor för buskar ha en bredd på minst 1,5 m. Avsmalnande partier under 0,5 m görs med fördel om till hårdgjort.
  • Vid plantering i brantare lutningar än 1:3 kan kokosnät användas för att stabilisera växterna. Täckning med grus hjälper också till att stabilisera. 
  • Formklippt häckar har höga skötselkostnader. Därför bör det endast användas på väl utvalda torg, platser och i parker med planerad hög skötselintensitet.
Uppdaterad: