Färdigställande- och garantiskötsel

Här beskrivs övergripande anvisningar avseende färdigställande- och garantiskötsel.

Dokumentet Projekteringsanvisning för färdigställande- och garantiskötsel (PDF, 961 KB) ska användas.

Syftet med projekteringsanvisningen är att säkerställa ett välvårdat utseende hos parker och anläggningar under alla faser av färdigställande- och garantiskötseltiden.

Dokumentet ska användas när en mängdförteckning (MF) med beskrivande text upprättas för allmän platsmark. Dokumentet är ett stöd för projektören och ett redskap för kommunen att styra vilka koder som åberopas och vilka tillägg som görs under respektive kod i mängdförteckningen.

Avvikelser från projekteringsanvisningen

DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Rubriken DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL i projekteringsanvisningen (PDF, 961 KB) ersätts med:

DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Kompletterande text:

Om vegetationen inte är etablerad vid slutbesiktning ska efterbesiktning med etableringskontroll vara utförd senast efter en växtsäsong.

Alla bevattningsåtgärder/gödsling ska dokumenteras i den digitala dagbok som förs veckovis och skickas till beställaren och dess byggledare under första vardagen i efterföljande vecka, om inte annat avtalas.

1.5.2 Undantag gräs, träd, buskar och perenner

Rubriken 1.5.2 Undantag gräs, träd, buskar och perenner,  i projekteringsanvisningen (PDF, 961 KB) ersätts med:

1.5.2 Undantag gräs, träd, buskar och perenner

Gräs, träd, buskar och perenner kommer att skötas under en garantitid på två (2) växtsäsonger och den kostnaden belastar investeringsprojektet. Med växtsäsong menas en växtsäsong som påbörjas med en slutbesiktning före 30 juni. Växtsäsongen anses avslutas 30 november.

Uppdaterad: