Sittplatser

Här beskrivs anvisningar för val av och utformning av sittplatser.

Sittplatsens utformning

Park, torg, plats

Det ska finnas parksoffor som komplement till andra typer av sittmöbler.  

Gångstråk

Längs gångstråk ska parksoffor användas.

Parksoffan ska vara lätt att resa sig ur. För att uppfylla detta ska den ha rygg- och armstöd och en tillräckligt hög sitthöjd.

Sitthöjd ska vara 0,45-0,50 meter. Sitsen ska inte luta bakåt.

Höjd på armstöd ska vara 0,70 meter. Armstödens framkant bör vara greppbara.

Intill soffan ska det finnas plats för en rullstol, barnvagn eller rullator. Framför soffan ska god plats finnas för benen.

Plats för rullstol intill ska vara 1,0 x 1,0 meter.

Soffan ska placeras vid sidan av gångstråket på en plan, hårdgjord yta belagd med samma typ av markmaterial som stråket.

Om det är en separerad gång- och cykelväg så ska parksoffan stå på samma sida som gångstråket.

Avståndet till bakomliggande buskage ska minst vara 0,5 meter för att möjliggöra skötsel.

För att undvika nedsmutsning av fåglar ska placering direkt under trädkronor undvikas.

Soffor får gärna placeras i vandrande skugga.

Rekommenderade avstånd mellan sittplatser

  • Längs gång-/rörelsestråk: 100-200 m.
  • Prioriterade gångstråk: 50-100 m.
  • Kring välbesökta målpunkter: 50-100 m.
  • Smultronställen och mötesplatser: Utökat antal sittplatser, ev. bänkbord.
  • Friluftsliv och rekreation, tillgängliga stråk: 250 m.

 Nedanstående typritning ska användas.

Typritning  pdf  dwg
Sittplatser på allmän platsmark hämta (PDF, 208 KB) hämta
Uppdaterad: