Återställning av gröna ytor

Här beskrivs vad som gäller vid återställning av gröna ytor.

Berörd yta (bortschaktad yta samt skadad yta i anslutning till schakten) ska återställas till ursprungligt skick.

Erforderlig skötsel ska utföras till dess att växter och gräsytor är väl etablerade.

Återställning av överbyggnaden ska ske i en etapp. Ytor som kompakterats ska luckras 300 mm med tandad skopa. Luckring sker genom att jorden lyfts och släpps så att kompakteringen bryts och luckringen avslutas med en lätt tillstrykning av jorden.

Återställning görs med tidigare separerade massor eller ny matjord. Ny jord som används för uppbyggnad av växtbäddar ska uppfylla krav enligt senaste version av AMA Anläggning.

Jord ska hållas fri från fleråriga rotogräs. Mineraljorden ska vara mullfattig för att undvika anaerob nedbrytning. Öppen jord ska hållas ogräsfri.

Tillfälligt flyttade växter ska återplanteras. Växtmaterial som skadats eller dött under grävarbetet ska ersättas så att ytan erhåller ett utseende som inte avviker från det som fanns tidigare. Beslut om val av växtmaterial ska fattas i samråd med kommunen.

Projektägaren ska på anmodan kunna uppvisa handlingar över jordanalys med kornfördelningskurva, näringsanalys för all växtjord på befintlig och tillverkad jord samt löpande redovisa viktiga nyckelskeden genom digitalt fotounderlag.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Återställning av gröna ytor