Belysning

Här beskrivs utformning av belysningsanläggningar.

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av belysning:

Samråd ska göras tidigt med beställarens belysningsansvariga.

På särskilt utsatta platser, till exempel busshållplatser, uppehållsplatser, entréer och korsningar, kan särskild punktbelysning behövas.

Hänsyn ska tas till befintliga och planerade träds placering vid placering av belysningsstolpar. Träd och stolpar kan om möjligt placeras på varsin sida.

Gång- och cykelvägar ska vara väl belysta.

Gång- och cykelvägar bör ha egen belysning. Om intilliggande körbana redan är upplyst kan bakkant belysningsstolpe vid behov kompletteras med belysningsarm.

Belysningsstolpar utmed avskiljda gång- och cykelvägar ska placeras utmed den del som avses för fotgängare.

Belysningsstolpar utmed gång- och cykelvägar bör i så stor utsträckning som möjligt placeras minst 50 cm ifrån bakkant gångbana med hänsyn till säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter och driftfordon. 

I de fall en belysningsstolpe oundvikligen måste placeras på ett för de oskyddade trafikanterna olämpligt sätt ska stolpen märkas med reflexer.

Belysning i parker, vid lekplatser och spontanidrottsanläggningar

Belysning ska monteras i parker, friluftsområden, grönstråk och vid aktivitetsplatser där gatubelysningen inte anses vara tillräcklig för att möjliggöra aktiviteter i mörker.

Vid frekvent besökta platser som alltid bör belysas mörka delar av dygnet såsom lekplatser, utegym och andra liknande platser ska belysning monteras.

Vid platser som bör kunna belysas vid nyttjande såsom pulkabackar, isbanor, fotbollsplaner och liknande platser monteras ett astronomiskt ur med tändningsknapp som styr belysningen, möjlig tändning från kl 06:00 och släckning senast kl 22:00. Tiderna ska kunna ändras. Här är det viktigt att tydligt informera om vart lysknappen finns och vilka tider den fungerar.

Uppdaterad: