Belysning

Här hittar du information om utformning av belysningsanläggningar.

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av belysning:

Samråd ska göras tidigt med beställarens belysningsansvariga.

På särskilt utsatta platser, till exempel busshållplatser, uppehållsplatser, entréer och korsningar, kan särskild punktbelysning behövas.

Hänsyn ska tas till befintliga och planerade träds placering vid placering av belysningsstolpar. Träd och stolpar kan om möjligt placeras på varsin sida.

Gång- och cykelvägar ska vara väl belysta.

Gång- och cykelvägar bör ha egen belysning. Om intilliggande körbana redan är upplyst kan bakkant belysningsstolpe vid behov kompletteras med belysningsarm.

Belysningsstolparnas placering ska inte medföra försämrad säkerhet och framkomlighet för framförallt oskyddade trafikanter.

I de fall en belysningsstolpe oundvikligen måste placeras på ett för de oskyddade trafikanterna olämpligt sätt ska stolpen märkas med reflexer.

Uppdaterad: