Rivning och schaktning i hårdgjorda ytor

Här beskrivs vad som gäller vid rivning och schaktning i hårdgjorda ytor.

Tillämpning av andra metoder än traditionell schakt fordrar Uppsala kommuns tillstånd och inhämtas i samband med ansökan om grävtillstånd.

Kedjegrävning ska inte användas.

Skärning av asfaltskanter ska utföras innan schakt. Den skurna ytan ska vara rektangulär samt följa gatans eller gång- och cykelvägens huvudlinjer.

Vid utspetsning mot befintlig beläggning ska maskinfräsning utföras så att mjuk övergång erhålles. Vid fräsning ska övergångskilar läggas tills återställning görs.

Anslutning mot befintlig beläggning ska alltid nedfräsas. Nedfräst skarv ska omedelbart utspetsas med lämplig massa på en längd av minst 50 cm såvida inte ny beläggning ansluts till skarven samma dag.

Schakten ska vara så bred att lämpligt packningsredskap kan användas.

Ytor med markvärme

Innan upptagande av schakt ska kontroll göras av hur markvärmeslingorna är dragna. Är slingorna ingjutna i fluxmassor ska ledningarna provblåsas för att se om de är genomgående eller om de vänder i den uppsågade kakan. Alternativt ska den uppsågade kakan brytas sönder för att se ledningarnas dragning.

Material

Borttagen asfalt ska återvinnas.

Uppbrutet material som till exempel kantstöd, marksten, plattor med mera ska rengöras och lagras så att det kan användas vid återställningen. Det ska förvaras på sådant sätt att materialstöld, vandalism eller skador på tredje man undviks.

Kantstöd betong/granit under en längd på 0,50 cm får ej återanvändas.

Kantstöd av betong som inte ska återanvändas tillfaller projektägaren. Kantstöd av granit, små- och storgatsten samt marksten som ej ska återanvändas tillfaller Uppsala kommun.

Materialet ska läggas på pall och kommunen ska meddelas. Ny och gammal sten får ej blandas och sten av samma färgnyans ska läggas tillsammans.

Läs vidare

Fortsätt att läsa om återställning.

Uppdaterad: