Rivning och schaktning i gröna ytor

Här beskrivs vad som gäller vid rivning och schaktning i gröna ytor.

Vid arbeten på eller i anslutning till grönytor ska maskiner och fordon som är storleksmässigt anpassade för gång- och cykelvägar och grönytor användas.

Särskilt stor hänsyn ska tas när när marken är våt/vattenmättad vid fuktig väderlek och snösmältning.

Transporter innanför träds skyddszon ska undvikas.

Utläggning av stora jordvolymer ska göras varsamt för att undvika kompaktering.

Naturreservat

Underhåll av ledningsgator bör ske med stor naturvårdshänsyn.

Lågväxande buskar ska sparas.

Röjningar ska begränsas till det nödvändigaste och röjningar och större upprustningsarbeten bör inte ske under vår och försommar då djurlivet är som mest störningskänsligt.

Eventuella överskottsmassor ska hanteras enligt anvisningar från Uppsala kommun.

Trädrötter och beskärning

Schaktmetoder som åstadkommer så liten skada som möjligt på rotsystemet ska användas.

Beskärning av rötter, trädkronor och grenar ska utföras enligt anvisning i Uppsala kommuns trädhandbok.

Trädhandboken och beskärningsverktyg ska finnas på arbetsplatsen och kunna uppvisas vid kontroll av arbetsplatsen. Personalen ska kunna redogöra för innehållet i Trädhandbokens kapitel 2.

Vid förekomst av mindre mängd finrötter (∅< 3 cm) kan grävmaskin användas.

Vid grova rötter (∅ > 5 cm) eller vid en tät rotmatta ska kommunen kontaktas för samråd innan fortsatt schakt görs.

Frischaktade rötter ska omgående täckas med säckväv eller annat material som hålls fuktigt till återfyllnad kan ske. Vid minusgrader täcks rötterna med halm eller markmattor för att undvika frostskador.

Stamskador ska omgående anmälas till kommunen för bedömning av skadans omfattning och eventuell åtgärd. Vid upptäckt att bark lossat från veden på stammen ska sårytan omedelbart åtgärdas och täckas med svart plast enligt anvisning i Uppsala kommuns Trädhandbok. Om det finns bevis för att ett träd tidigare utsatts för skador ska det beaktas vid bedömning av ytterligare arbeten inom trädskyddsområdet.

Vid mer omfattande schakt/sprängning där det finns risk att grövre rötter skadas ska ett längsgående så kallat vitaliseringsdike uppföras. Vitaliseringsdiket ska vara intakt under hela entreprenadtiden och kan där så är möjligt vara kvar efter entreprenadtiden.

Vid akuta schakter där rötter större än 3 cm i diameter skadas ska anmälan omgående göras till ansvarig hos kommunen som på projektägarens bekostnad även tillser att besiktning av skadan utförs innan schakten återfyllts. Därefter tas beslut vilka åtgärder som ska vidtas på trädet, exempelvis rotbeskärning eller om trädet måste tas bort. Efter att en akut schakt har genomförts ska en åtgärdsbeskrivning tas fram.

Läs vidare

Fortsätt att läsa om rivning och schaktning i hårdgjorda ytor.

Uppdaterad: