Provisorisk återställning

Här beskrivs vad som gäller vid provisorisk återställning av slitlager.

Provisorisk återställning av slitlager ska göras om schaktdjupet är > 60 cm, eller om återställningen av något skäl inte kan utföras omgående.

Om provisorisk återställning inte behövs ska en permanent återställning genomföras direkt.

Krav på provisorisk återställning:

  • asfaltgrus (AG) ska användas
  • oljegrus får användas vintertid
  • inga nivåskillnader till anslutande ytor
  • avseende jämnhet gäller kraven om toleransnivåer i avsnitt 7.1.3
  • projektägaren ansvarar för kontinuerlig tillsyn och åtgärd av ytan så att ovanstående villkor är uppfyllda
  • permanent återställning ska göras
    • tidigast efter 3 månader om schaktdjupet är > 60 cm men inte förrän återfyllningen har slutat sjunka
    • när väderlek och yttemperatur (minst 5 °C) tillåter.

Läs vidare

Fortsätt att läsa om permanent återställning.

Uppdaterad: