Lekmiljöer

Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av lekmiljöer.

Lekplatskategorier

Lekmiljöerna delas in i kategorier baserat på storlek, användningsområde och målgrupp. 

  • lekelement
  • närlekplats
  • liten områdeslekplats
  • stor områdeslekplats
  • utflyktslekplats

I projekteringsskedet bör det framgå i uppdragsbeskrivningen eller liknande dokument vilken kategori som ska projekteras. Om det inte är tydligt stäm av med ansvarig projektledare.

Utöver lekmiljöer som klassas inom dessa kategorier finns det även lekmiljöer i kommunens friluftsområden och naturreservat.

Lekelement

Utöver de mer traditionella lekplatserna i kommunen förekommer enskilda lekelement på torg, i parker och längs gång- och cykelvägar. Dessa har ofta en konstnärlig utformning men klassas inte som konstverk.

Närlekplats

En närlekplats är en liten lekplats med ett mindre utbud av lekutrustning som i första hand ska tillhandahållas på kvartersmark nära bostaden. Dessa lekmiljöer är främst utformade för de yngsta barnen (0–6 år) som inte har möjlighet att ta sig en längre sträcka på egen hand.

Liten områdeslekplats

Liten områdeslekplats utgör merparten av Uppsala kommuns lekmiljöer och är i första hand till för de närboende. Dessa lekmiljöer riktar sig främst till barn mellan 0 och 12 år och ska innehålla utrustning som tillgodoser barnens grundläggande behov av fysisk rörelse och sociala aktiviteter.

Stor områdeslekplats

Stora områdeslekplatser är större lekmiljöer som lockar till lek för barn i hela stadsdelen eller tätorten. Lekmiljön ska fungera som en mötesplats för alla. Det ska finnas plats för stora och flera grupper samtidigt, utan att det upplevs trångt eller uppstår konflikter. Därför måste lekmiljön kunna erbjuda flertalet aktiviteter och fylla olika funktioner. I anslutning till lekmiljön ska det finnas plats för olika aktiviteter och spontanidrott. Stora områdeslekplatser är oftast lokaliserade till stadsdelsparker eller ortsparker och riktar sig till alla barn. Stora områdeslekplatser ska komplettera den dominerande stadsstrukturen. I den täta staden bör det till exempel finnas mer öppna oprogrammerade ytor och vegetation. På den stora områdeslekplatsen är årstidsvariationen viktigt, här ska det finnas saker att göra året runt. 

Utflyktslekplats

Utflyktslekplatser är lekmiljöer som ska kunna fungera som utflyktsmål för barnfamiljer eller förskolegrupper från hela kommunen.

På en utflyktslekplats ska det finnas möjlighet för besökare att stanna en längre tid. Det ska finnas flera oprogrammerade ytor med plats för många olika aktiviteter, spontanidrott och mycket vegetation. Det ska finnas sittplatser av olika slag och en stor variation av lekmöjligheter. Det ska finnas något för alla och tillräckligt mycket plats för stora och flera grupper att vistas samtidigt.

Årstidsvariation är viktigt, här ska det finnas saker att göra året om. För att ytterligare uppmuntra användning året runt bör utflyktslekplatser vara effektfullt upplysta.  

Utflyktslekplatser ska vara strategiskt placerade i kommunen och lättåtkomliga oavsett om besökare kommer med lokaltrafik, med cykel eller till fots. Det ska eftersträvas att parkeringsmöjligheter finns för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst och Uppsalas mobila förskolor.

Det ska finnas information om utflyktslekplatserna på kommunens digitala kommunikationsvägar, till exempel på hemsidan och via Destination Uppsala. Där ska besökare få information om vilken service och vilka lekmöjligheter som finns och i vilken utsträckning lekmiljön är tillgänglig för alla.

 

Fallskydd och materialval

I Riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats i Uppsala kommun har man beslutat att bara fossilfria material ska användas. Det är högt ställda mål och det kopplar till kommunens övergripande mål om ett fossilfritt Uppsala 2030. I de fall det inte finns alternativ som uppnår fossilfritt så ska man i första hand välja ett annat material och i andra hand välja det med minst påverkan på klimatet. För alla material finns krav på kemikalieinnehåll. 

Utvecklingen går snabbt inom området och målet är att uppnå god tillgänglighet och att skapa inkluderande lekmiljöer med material som är fossilfria.

Stötdämpande fallskydd av bundet material

De stötdämpande fallskyddsmaterial som används idag är gjuten korkbaserad fallskyddsmatta. 

Gummiasfalt och konstgräs som är gjord av återvunnet material och går att återvinna får användas.

Gummiasfalt och konstgräs som ej är gjord av återvunnet material och går att återvinna används inte.

Stötdämpande fallskydd av bundet material ska användas i den mån det behövs för att säkerställa tillgänglighet och inkludering men inte utöver det. 

 

 

Uppdaterad: