Utmärkning och avstängning

Här beskrivs vad som gäller för utmärkning och avstängning.

För utmärkning och avstängning finns vägledning att hämta ur Sveriges kommuners och regioners skrift Gatuarbete i tätort.

Tunga, långa eller breda transporter behöver dispens. Läs mer om hur du söker dispens.

Tiden en schakt är öppen ska minimeras. Om arbete står stilla mer än en vecka ska schakten täckas eller skyddas så att ytan kan trafikeras.

Störningar som kan uppkomma för trafikanter, fastigheter, verksamheter och tredje man ska minimeras. Speciellt ska behoven för fotgängare, cyklister och personer med funktionsnedsättning uppmärksammas.

Några viktiga punkter:

 • Schakter som är djupare än 50 cm ska förses med tung avstängning samt lyktor vid behov.
 • Schakter som är grundare än 50 cm ska förses med slirstock samt grindar och lyktor vid behov.
 • Fri körbanebredd ska vara minst 3,5 meter. Väg med en minimibredd av 2,0 meter ska hållas öppen under hela byggnadstiden för gång- och cykeltrafik. Omöjliggörs detta ska trafiken hänvisas till annan väg genom bland annat skyltning.
 • Cyklister ska i första hand ledas förbi arbetet, i andra hand till en gångbana och i sista hand ut i blandtrafik.
 • Vid omledning för gång- och cykeltrafik ska höga kanter fasas av, till exempel med en tillfällig asfaltslimpa.
 • Vägmärken som riktar sig till trafikanter i körbanan ska inte placeras på gång- och cykelbanan.
 • Trafikanordningar ska ha god synbarhet under alla tider på dygnet, framförallt efter mörkrets inbrott.
 • Ha tillsyn av arbetsområdet och ytor dit trafiken hänvisas så att underlaget är rent, jämnt och trafikanordningarna är korrekt placerade.
 • Hänsyn ska tas till närboendes och näringsidkares anspråk på in- och utfart samt övrig passage. Gångtrafik till varje fastighet ska vara möjlig under hela byggtiden.
 • Brygga eller körplåt ska läggas över ledningsschakten så att övergången blir så jämn som möjligt
 • Trafikanordningarna ska tas bort så snart de inte behövs.

Läs vidare

Fortsätt läsa om skydd av anläggningar.

Uppdaterad: