Passager och överfarter

Här beskrivs hur man väljer typ av passage samt hur övergångsställen, gångpassager, cykelpassager och cykelöverfarter ska utformas.

Val av typ av passage eller överfart

Passager för fotgängare

Beställaren behöver tidigt i processen ta ställning till om en plats där fotgängare korsar en gata ska utformas som ett övergångsställe eller en gångpassage. Ett övergångsställe innebär att fordonsföraren har väjningsplikt mot gående (inte cyklister). Dessutom behöver beställaren ta ställning till om övergångsstället ska vara signalreglerat eller inte.

Generellt ska ett övergångsställe anläggas:

  • om trafikmängden på gatan överstiger 3000 motorfordon/dygn
  • om gatan korsas av många barn på väg till och från skolan
  • om gatan korsas av många barn, äldre och/eller funktionshindrade
  • i kombination med cykelöverfart.

I annat fall ska en gångpassage anläggas.

Passager för cyklister

Beställaren behöver tidigt i processen ta ställning till om en plats där cyklister korsar en gata ska utformas som en cykelöverfart eller en cykelpassage. En cykelöverfart innebär att fordonsförare på gatan har väjningsplikt mot cyklister (och förare av moped klass II) på passagen.

Generellt ska en cykelöverfart anläggas:

  • längs snabbcykelleder och huvudcykelstråk
  • när ombyggnationer utmed en längre sträcka i huvudcykelnätet medför att cykelöverfarter kan införas vid flera platser utmed ett och samma cykelstråk.

I annat fall ska en cykelpassage anläggas.

Utformning

Gångpassager, övergångställen, cykelpassager och cykelöverfarter ska utformas enligt Uppsala kommuns typritningar. Här hittar du alla typritningar.

Läs också om vägmärken och vägmarkeringar.

Övergångsställe och gångpassage

Ett övergångsställe bör vara hastighetssäkrat (dvs tillåta passage för motorfordon i max 30 km/h) genom anläggning av farthinder. Vid val av farthinder ska hänsyn tas till kollektivtrafik och utryckningsfordon. Läs mer om farthinder här.

Om gångvägen är kombinerad med en cykelväg behöver det finnas en trygg zon i anslutning till övergångsstället eller passagen för att en fotgängare som väntar på att kunna korsa gatan inte ska stå i vägen för cyklister. Ytan behöver kunna rymma en person med barnvagn.

Cykelöverfart

En cykelöverfart ska vara väl upplyst, ha fri sikt och hastighetssäkras med farthinder om inte trafikmiljön naturligt begränsar hastigheten till max 30 km/h. Vid val av farthinder ska hänsyn tas till kollektivtrafik och utryckningsfordon. Läs mer om farthinder här.

En cykelöverfart ska regleras med en lokal trafikföreskrift. Läs mer om lokala trafikföreskrifter här.

Cykelpassage och cykelöverfart

Cykelpassager och cykelöverfarter ska alltid utformas utan kännbar kant mot körbanan, antingen med nollad kantsten eller helt utan kantsten (genomgående asfalt). Storgatstensrader bör undvikas vid dessa platser om det inte finns särskilda behov av sådana (exempelvis kopplat till vattenavrinningen).

Cykelpassager och cykelöverfarter bör utformas så att inga skarpa svängar förekommer utmed gång- och cykelvägen före och efter korsningen. Passagen ska antingen ligga direkt mot körbanan eller dras in 6 meter från korsning. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att bilar som väntar på att få köra in eller ut ur korsningen blir stående på passagen så att den blockeras.

Exempel på cykelpassager

Figur 1

Figur 1
Exempel på cykelpassage där cykelbana och passage placeras i linje med gatan, så att en bil som väntar på att köra ut på huvudgatan blir stående före GC-passagen.

Öppna bilden i ett nytt fönster.

Figur 2

Figur 2
Exempel på cykelpassage där cykelbanan gör en mjuk sväng så att passagen kan placeras med 6 m avstånd från korsning. En bil som väntar på att köra ut på huvudgatan får då plats mellan väjningslinjen och cykelpassagen. På samma sätt kan en bil som svänger av från huvudgatan stanna för att släppa fram cyklister eller fotgängare på passagen utan att vara i vägen för bakomvarande motorfordon.

Öppna bilden i ett nytt fönster.

Uppdaterad: