Återställning av hårdgjorda ytor

Här beskrivs vad som gäller vid återställning av hårdgjorda ytor.

Schaktade ytor som grusas innan återställning får ej ligga i grus i mer än tre dagar innan ny beläggning (provisorisk eller permanent) utförs.

Ytan ska återställas till ursprunglig utformning med till exempel samma typ av fiberduk, armeringsnät, slitlager, trafikanordningar och övriga anläggningar om inte annat meddelats.

Höjdanpassning skall ske till befintlig anläggning. Vattenavrinning får inte försämras.

Generellt ska dimensionering av överbyggnad göras enligt dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB) men grundregeln är att återställningen ska ske till ursprunglig utformning. Ibland kan kraftiga avvikelser, såsom tjocka asfaltlager, förekomma. Specialbeläggningar kan förekomma i framförallt förträngningar, busshållplatser, cykelöverfarter och cirkulationsplatser. Vid tveksamheter, kontakta Uppsala kommun för att säkerställa hur ytan ska återställas.

Återfyllning

Schakten ska återfyllas omgående. Återfyllning under terrass ska utföras med material bestående av befintligt material eller material med samma tjälfarlighetsklass som i omgivande underbyggnad.

Resterande fyllning ska utföras med samma eller likvärdigt material som i underbyggnaden och packas enligt krav i AMA Anläggning 20. Vintertid får återfyllnad ej ske med tjälat material. 

Ytor med markvärme

Projektägaren ska vid återställning använda den kvalitetsnivå av material som Uppsala kommun använder, till exempel avseende markvärmeslangar och skarvkopplingar.

Vid återställning av markvärmeslingor ska projektägaren kontakta Uppsala kommun för att provköra systemet och säkerställa att markvärmeslingor och skarvkopplingar är täta innan återfyllning. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Återställning av hårdgjorda ytor