Återställning av träd

Här beskrivs vad som gäller vid återställning/plantering av träd.

Växtbädden ska vara uppbyggd med 200 mm fukthållande lager och 500 mm växtjord.

Underliggande terrass ska luckras.

Växtbädden ska vara dränerad och genomsläpplig så att vatten inte blir stående och förhindrar gynnsam rotutveckling.

Jorden vattnas grundligt så att inga luftfickor bildas efter planteringen.

Trädet ska planteras enligt anvisningar i Uppsala kommuns trädhandbok.

Hänsyn ska tas till att träd som planterats i nyligen utlagd växtjord med djup profil tenderar att sjunka.

Gnagskydd ska sättas på växter av arter som kan utsättas för viltskador.

Jorden ska vara fri från ogräs och inom Ø 1 m från stammen får inte ytan vara gräsbevuxen. Där kommunen godkänner täckbark/barkflis, påförs i anslutning till garantibesiktningen 150 mm täckbark/barkflis vid träd i gräsyta.

Om kompaktering skett vid befintligt träd skall ytan återställas med hjälp av tryckluft och tillförsel av mulchmaterial. (Detta beslutas efter arbetets avslut i samråd med ansvarig hos kommunen).

Bevattningsmängden ska uppgå till minst 140 liter per träd varannan vecka under perioden 15 april t.o.m. 30 september.

Det ska alltid finnas vatten tillgängligt för träden. Vattnet ska fördelas jämt ned i trädklump/växtbädd som aldrig får bli torr och ska vara tydligt fuktig. Bevattningssäckar kan med fördel användas.

Bevattnings- och gödslingsåtgärder ska dokumenteras i dagbok och tillhandahållas kommunen senast en vecka efter utfört arbete.

Gödsling utförs vid varje bevattningstillfälle under hela växtsäsongen, med början i april, med en svag gödsellösning på 1-2 promille. Gödselmedlet som används ska vara vattenlösligt och ha ungefär följande sammansättning: N 51%, P 10% och K 43%. Gödselmedlet ska också innehålla mikronäring.

För parkträd ska där kommunen anser det lämpligt ett 100 mm tjockt lager av välbrunnen kogödsel läggas ut på våren, i omfattning lika planteringsgropens storlek.

Fortsätt läsa om återställning av andra gröna ytor.

Uppdaterad: