Parker och grönytor

Här beskrivs övergripande krav och anvisningar för utformning av parker och grönytor.

Vid planering och projektering av parker och grönytor måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel upplevelsevärden, samband, säkerhet, tillgänglighet och framtida drift och underhåll.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Nedanstående Uppsalaspecifika dokument ska användas i planering och projektering av parker och grönytor:


Läs mer om utformning av gång- och cykelvägar.

Läs mer om utformning av belysningsanläggningar.