Parker och grönytor

Här beskrivs övergripande krav och anvisningar för utformning av parker och grönytor.

Vid planering och projektering av parker och grönytor måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel upplevelsevärden, samband, säkerhet, tillgänglighet, samt framtida drift och underhåll. Drift och underhåll ska kunna utföras under en lång tid. Kraven och anvisningarna syftar till att skapa förutsättningar för rationell drift och en säker arbetsmiljö.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Nedanstående Uppsalaspecifika dokument ska användas i planering och projektering av parker och grönytor:

Detta dokument är äldre och vissa delar/krav återfinns i andra dokument eller här i teknisk handbok. Om man arbetar med ett projekt i stadsmiljö så kan man se denna som en vägledning men bör stämma av med sin projektledare om det står motstridiga uppgifter i dokumentet mot på andra ställen i teknisk handbok. 


Läs mer om utformning av gång- och cykelvägar.

Läs mer om utformning av belysningsanläggningar.

Läs mer om utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Läs mer om vattenanläggningar på allmän platsmark

Läs mer om dammar och vattenmiljöer på allmän platsmark