Parker och grönytor

Här beskrivs utformning av parker och grönytor.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per sakområde:

Övergripande krav

Vid planering och projektering av parker och grönytor måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel upplevelsevärden, samband, säkerhet, tillgänglighet, samt framtida drift och underhåll. Drift och underhåll ska kunna utföras under en lång tid. Kraven och anvisningarna syftar till att skapa förutsättningar för rationell drift och en säker arbetsmiljö.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Nedanstående Uppsalaspecifika dokument ska användas i planering och projektering av parker och grönytor:

Detta dokument är äldre och vissa delar/krav återfinns i andra dokument eller här i teknisk handbok. Om man arbetar med ett projekt i stadsmiljö så kan man se denna som en vägledning men bör stämma av med sin projektledare om det står motstridiga uppgifter i dokumentet mot på andra ställen i teknisk handbok. 

Rätt nivå 

I tidigt skede bestäms vilken typ av park som ska gestaltas och anläggas. De tre nivåerna illustreras här och syftar till att rätt val görs under projekteringen för att säkerställa rätt nivå på rätt plats. Det handlar om att erbjuda rätt utbud och aktiviteter samt sikta på rätt ambitionsnivå gällande drift och förvaltning för en lång tid framöver.

Hög gestaltningsnivå och högintensiv skötselnivå

 

Hög skötselintensiv nivå

Medelintensiv skötselnivå 

Lågintensiv skötselnivå

 

 


Läs mer om utformning av gång- och cykelvägar.

Läs mer om utformning av belysningsanläggningar

Läs mer om utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Läs mer om vattenanläggningar på allmän platsmark

Läs mer om dammar och vattenmiljöer på allmän platsmark