Vegetation

Här beskrivs övergripande krav och rekommendationer för vegetation i parker och grönytor

Växtval

 • Gatumiljöer kräver robusta arter som tål tuffa miljöer. Om nya arter prövas görs det i mindre omfattning och vid behov av ersättning väljs kända robusta arter.
 • Stadens vegetation ger förutsättningar för biologisk mångfald genom variation av både arter och miljöer. Mångfalden är grunden för viktiga ekosystemtjänster. Utformning och val av växter görs med hänsyn till den biologiska mångfalden.
 • Arter som klassas som mycket giftiga enligt Giftcentralen ska inte användas i anslutning till lekmiljöer. Andra giftiga arter bör användas med stor försiktighet.
 • Arter som klassas som invasiva av Naturvårdsverket ska inte användas.

Placering

 • Vindpollinerade växter som t ex gräs och trädarter som björk, hassel, al och sälg är särskilt allergiframkallande. Även starkt doftande växter kan ge allergiska reaktioner. Allergiframkallande arter ska inte placeras nära luftintag på byggnader eller vid entréer.  
 • Placering av träd, buskar och höga perenner ska följa kraven på fri höjd och sikt. Läs mer om fri höjd och sikt 
 • Träd och buskar som ger klibbig honungsdagg eller får bär eller frukt, bör undvikas vid bil- och cykelparkeringar, gång- och cykelbanor, sittplatser och liknande platser där detta kan bli ett problem.
 • Vegetation ska placeras med hänsyn till upplevd trygghet. Belysningen ska inte skymmas och vegetationen ska vara delvis genomsiktlig.

Marktäckning

 • Marktäckning med träflis eller grus rekommenderas i planteringsytor då det hjälper till att behålla markfukten och minskar ogräsproblem.
 • Täckmaterialet ska placeras på ytan utan att myllas ner. Tjocklek på lagret ska vara 100 mm. I planteringar med lägre växter, som perenner, minskas mäktigheten i förhållande till växtens storlek.
 • Vid täckning med träflis ska lövträdsflis väljas. Vid täckning med grus ska fraktion 4-8 mm användas.
 • Markduk används inte vid plantering.
 • Vid nyplantering av träd ska en oval trädspegel anläggas. Trädspegeln täcks med träflis i ett minst 100 mm tjockt lager. Se illustration för trädspegel (PDF, 132 KB).
 • Vid nyplantering av solitärbuskar ska en spegel med diameter 80 cm anläggas. Spegeln täcks med träflis i ett minst 100 mm tjockt lager.
Uppdaterad: