Träd

Här beskrivs krav och rekommendationer vid planering och projektering av träd.

Träd är viktiga ur många perspektiv, de kan bidra med höga naturvärden och påverkar platser och människor positivt.De har även stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som bland annat temperaturutjämning, fördröjning av dagvatten och luftrening. Om träden ska bli stora, leva länge och vara friska behöver trädens krav tillgodoses.

Vid planering och projektering ska därför följande beaktas:

Krav

Rekommendationer

  • Formklippta träd bör undvikas.
  • Planteringsavståndet mellan träd bör vara sådant att inte trädkronorna växer in i varandra. Tätare planteringar kan dock förekomma som ett gestaltningsinslag.
  • Avstånd från träd till fasad bör vara minst 5 meter. Vid mindre avstånd ska smalkroniga arter användas.
  • Rekommenderad kvalitet för träd i park och gatumiljö är minst stamomfång 20-25 centimeter. 
  • För rekommendationer om växtbäddar med biokol hänvisas till Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017. Läs mer om handboken.

Läs mer i Trädhandbok för Uppsala kommun

Gällande träd i regnvattenbäddar/blågröngrå system så gäller de anvisningar som finns i Levande gaturum - en handbok för blågröngrå system

Uppdaterad: