Träd

Träd är viktiga ur många perspektiv, de kan bidra med höga naturvärden och påverkar platser och människor positivt. De har även stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som bland annat temperaturutjämning, fördröjning av dagvatten och luftrening. Om träden ska bli stora, leva länge och vara friska behöver trädens krav tillgodoses. Här beskrivs krav och rekommendationer vid planering och projektering som berör stadsträd.

Riktlinjer för Uppsalas träd

Ta del av de riktlinjer som gäller för Uppsalas stadsträd

Riktlinjer för Uppsalas träd (PDF, 133 KB)

Gestaltning, planering och förprojektering

Uppsala är ambitionen att spara så många befintliga träd som möjligt eftersom det bidrar till krontäckningen på plats genom sin storlek och krona. Nyplanterade träd tar lång tid att skapa samma växtmassa och bidra till krontäckningen.

Planeringsförutsättningar för befintliga träd och markförutsättningar

En trädinventering ska tas fram i planeringsskedet om det inte redan har utförts en inventering i utredningsskede t.ex. i samband med detaljplanen. Om det finns en äldre trädinventering stäm av med kommunens teknikspecialist träd om bedömningen fortfarande är relevant eller om en förnyad/fördjupad inventering behöver tas fram.

Efter inventeringen görs en bedömning om befintliga, äldre och värdefulla träd kan bibehållas och ges förlängt liv genom växtbäddsrenovering.

Om det finns möjlighet att använda befintlig jord inom projektet ta jordprov för att bedöma lämpligt val av växtbädd och artval.

Ökad krontäckning 

Ta del av nuläget avseende krontäckning i stadsdelen genom krontäckningsanalysen. Nuläget ger en anvisning hur projektet kan bidra till att öka krontäckningen. Nya projekt ska sträva mot att det inom projektets område på lång sikt blir en krontäckning på 30%. Fler träd ska planteras i projektet än som tas ner, för att långsiktigt öka krontäckningen.

Krontäckning i Uppsala (PDF, 1 MB)

Flytt av träd

Om ett träd inte kan stå kvar på växtplatsen ska en bedömning göras om flytt av träd är möjligt utifrån trädets vitalitet och värde. Träd flyttas i första hand inom projektets område och i andra hand till annan plats inom kommunen. Involvera kommunens teknikspecialist träd vid bedömningen att trädet inte kan flyttas inom projektets område för samråd om förslag till annan plats.

Säkra utrymme för träd i tidiga skeden

Säkra utrymme för trädets växtbädd och rötter samt framtida krona i detaljplaneskedet. Trädet behöver en bredd på växtbädden på 3,0 m. Växtbädden görs med fördel långsträckt som ett planteringsdike vid gatuplanteringar.

Ett större träd/medelstort träd behöver en jordvolym på minst 15 m3 för att utvecklas väl. 

Säkra utrymme för trädets krona i förhållande till byggnader, framtida balkonger och framkomlighet för trafik. Stora träd bidrar mer till ökad krontäckning och bör i första hand väljas.

Vid avstånd på mindre än 5 meter mellan träd och fasad välj mindre träd eller smalkroniga träd.
Vid huvudstråk för kollektivtrafik välj träd med högstam och stor krona i första hand. Beakta trädets slutstorlek och gaturummets skala så att frihöjden uppnås samtidigt som det finns en balans i trädets krona.

Växtbäddar

För rekommendationer om växtbäddar med biokol hänvisas till Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017. Läs mer om handboken.

Läs mer i Trädhandbok för Uppsala kommun

Gällande träd i regnvattenbäddar/blågröngrå system så gäller de anvisningar som finns i Levande gaturum - en handbok för blågröngrå system

Uppdaterad: