Dagvattenhantering i blågröngrå system

Här beskrivs utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, vegetationsytor och hårdgjorda ytor ska handboken nedan användas

Syftet med handboken är att säkerställa att projektering av allmän platsmark och/eller kvartersmark sker på ett sätt som samordnar dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor.

Uppdaterad: