Dagvattenhantering i blågröngrå system

Här beskrivs utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, vegetationsytor och hårdgjorda ytor ska handboken nedan användas.

På grund av att man uppmärksammat näringsläckage från regnbäddar ska enbart ogödslad biokol användas. I övrigt gäller BGG-handboken.

I typritningarna ska gödslad biokol ersättas med ogödslad biokol.

Syftet med handboken är att säkerställa att projektering av allmän platsmark och/eller kvartersmark sker på ett sätt som samordnar dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor.

Levande stadsrum - en handbok i blågröngrå system (PDF, 82 MB)

Övriga dokument

Kontakta din beställare om du vill ha tillgång till en lista över andra BGG-projekt med information och kontaktuppgifter.

Uppdaterad: