Dammar och vattenmiljöer

Här beskrivs dagvattenanläggningar, såsom dammar och översvämningsytor.

Krav som finns i Uppsala vatten AB:s anvisningar ska följas.
Därutöver gäller också nedanstående principer.

Målsättning och principer

När dammar anläggs på allmän platsmark är målsättningen att området fortfarande ska vara tillgängligt för allmänheten och att vattenmiljön ska bidra med variation, biologisk mångfald och estetiska värden.

Säkerhet 

Slänter utformas med flack lutning, särskilt viktigt i strandzonen (normalvattennivån), där lutningen bör vara max 1:6 eller utformas som tröskelnivåer.

Trösklar bör vara minst 1,2 meter breda för att möjliggöra etablering av våtmarksväxter som fysisk barriär.

Om flack släntlutning inte kan uppnås kan växter planteras som fysisk barriär. Vid val av vegetation ska hänsyn tas till möjlighet till överblick över dammen.

Instängsling är inte tillåtet på allmän plats. Om en barriär måste anläggas på en del av sträckan ska den utformas för att ge mervärden, exempelvis som spång med staket, som spången vid dagvattendamm i södra Bäcklösa. Barriär ska utformas i överensstämmelse med parkens gestaltning.

Övrigt

Makadam får inte användas som ytskikt.

Exempel på dammar med god utformning på allmän platsmark:

  • Bäcklösadammen
  • Damm vid Polacksbacken
  • Damm i Gottsunda vattenpark
  • Damm i Carlshage
Uppdaterad: