Gångvägar

Här beskrivs utformning av gångvägar och ledstråk.

Gångvägar

Gångvägar ska utformas så att de är tillgängliga för alla och ska

  • vara minst två meter breda för att man ska kunna mötas med rullstol/barnvagn
  • ha en tvärgående lutning på max 2 procent
  • vara orienterbara för personer med synnedsättning/utan syn. I första hand ska naturliga ledytor (till exempel kanter och väggar utan hinder) användas. Om sådana saknas ska konstgjort ledstråk anläggas.
  • ha en slät bredd på minst 0,9 meter för att rullstolar ska kunna föras fram enkelt.

Ledstråk

Den angivna bredden och storleken på konstgjorda taktila ytor är anpassad för att kunna följas med teknikkäpp. För smala eller för små ytor hinner inte uppfattas med teknikkäppen.

Ljushetskontrastens funktion är att hjälpa personer med nedsatt syn att se ledstråken.

De konstgjorda taktila ytorna i ett ledstråk består av sinusplattor respektive kupolplattor. Vid vägval används en slät yta, en så kallad valyta.

Sinusplattorna är vågformade och leder vägen. Vågorna ska ligga i färdriktningen.

Kupolplattornas uppgift är att varna och har ett stort antal kupoler på ytan för att käppen ska börja studsa över ytan.

Kupolernas toppar ska vara avskurna för att klara av plogbladen vid snöröjning.

Det måste finnas minst 0,6 meter hinderfri, slät yta på båda sidor om ledstråket för att personer med synnedsättning inte ska riskera att gå in i något eller fastna med teknikkäppen.

Typritningar

Ytor ska utformas i enlighet med typritningarna nedan.

Typritning pdf dwg
Ledstråk hämta (PDF, 155 KB) hämta
Busshållplats hämta (PDF, 257 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage hämta (PDF, 248 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage hämta (PDF, 200 KB) hämta 
Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage hämta (PDF, 192 KB) hämta

Läs mer om utformning av övergångsställen och gångpassager.

Uppdaterad: