Broar och tunnlar

Här beskrivs utformning av broar och tunnlar.

Tunnlar för gång- och cykeltrafik

Frihöjden i tunneln ska vara minst 3,2 meter och bredden ska vara minst 6 meter.

Tillfarterna bör ha max 5% längsgående lutning.

Golvet ska vara plant och asfalterat.

Gång- och cykelvägarna i tunnelns ramper ska inneha en bredd om minst 4 meter om detta anses möjligt och lämpligt.

Gång- och cykelvägarna i tunnelns ramper/tillfarter, i tunneln och på bro ska separeras mellan fotgängare och cyklister genom målning av linje mellan trafikanterna samt cykelsymboler utmed cykelbanan. Påbudsvägmärke D7 ska sättas upp före rampen ner mot tunneln från båda håll.

Läs mer om separering.

Ovanför tunnelmynningarna från båda håll (på tunneltaket) ska det sitta påbudsvägmärke D5 (gång) och D4 (cykel) för att förtydliga separeringen. Mellan dessa ska det sitta en skylt som innehåller information om vilken gata/väg som passeras.

Taket ska vara vitmålat. Väggarna ska ej målas.

Tunneln och dess till- och frånfarter ska utformas för att ge så bra sikt som möjligt.

Tunneln och dess intilliggande ytor ska belysas så att de upplevs trygga.

Om tunneln är längre än 25 m ska belysningen vara igång dygnet runt.

Väggar ska vara försedda med klotterskyddshinna.

 

Uppdaterad: