Broar och tunnlar

Här beskrivs utformning av broar och tunnlar.

Tunnlar för gång- och cykeltrafik

Frihöjden i tunneln ska vara minst 3,5 meter och bredden ska vara minst 6 meter.

Tillfarterna bör ha max 5% längsgående lutning.

Golvet ska vara plant och asfalterat.

Fotgängare och cyklister ska separeras på tillfarter, i tunnel och på bro. Läs mer om separering.

Tak och eventuellt väggar ska vara vitmålade.

Tunneln och dess till- och frånfarter ska utformas för att ge så bra sikt som möjligt.

Tunneln ska vara väl upplyst.

Väggar ska vara försedda med klotterskyddshinna.

Uppdaterad: