Separering

Här beskrivs separering av gång- och cykeltrafik.

Gemensamma gång- och cykelvägar kan separeras mellan fotgängare och cyklister om den totala bredden är minst 3,5 meter.

Gång- och cykelvägar på broar eller genom tunnlar ska separeras mellan fotgängare och cyklister.

Om gång- och cykelvägen ligger i direkt anslutning till körbana ska cykelvägen placeras närmast denna.

Utmed uppdelade/separerade gång- och cykelvägar ska man alltid eftersträva att placera sittmöbler, sopkärl och belysningsstolpar utmed den sida som avsatts för fotgängare (gångdelen).

Separering görs med hjälp av vägmärken och vägmarkeringar (linje, cykelsymboler och färdriktningspilar) i asfalten. Läs mer om kraven på vägmarkeringar.

I innerstaden kan separering göras med olika beläggningar (t ex asfalt och plattor).

Separering mellan fotgängare och cyklister kan också göras genom fysisk åtskillnad. Höjdskillnad ska undvikas.

Om separering görs genom olika typer av beläggning (t.ex. asfalt och plattor) ska beställaren avgöra om ledstråk ska anordnas.

Fördelningen mellan gångbana och dubbelriktad cykelbana bör anpassas utifrån befintlig bredd med generell utgångspunkt i 60% cykelbana och 40% gångbana.

Fördelningen mellan gångbana och enkelriktad cykelbana bör anpassas utifrån befintlig bredd med generell utgångspunkt i 50% cykelbana och 50% gångbana.

Om bredden varierar utmed en sträcka ska cykeldelens bredd hållas konstant.

Uppdaterad: