Separering

Här beskrivs separering av gång- och cykeltrafik.

Gemensamma gång- och cykelvägar bör separeras mellan fotgängare och cyklister om den totala bredden är minst 4,0 meter.

Gång- och cykelvägar på broar eller genom tunnlar ska separeras mellan fotgängare och cyklister.

Om gång- och cykelvägen ligger i direkt anslutning till körbana ska cykelvägen placeras närmast denna.

Om gång- och cykelvägen är friliggande bör gångbanan placeras mot den sida som har entréer, belysningsstolpar, sittmöbler, anslutande gångvägar med mera.

Normalt görs separering med hjälp av vägmarkeringar men i framförallt innerstaden kan separering också göras med användning av olika beläggningar. Läs mer om kraven på vägmarkeringar.

Separering mellan fotgängare och cyklister kan också göras genom fysisk åtskillnad. Höjdskillnad ska undvikas.

Om separering görs genom olika typer av beläggning (t.ex. asfalt och plattor) ska beställaren avgöra om ledstråk ska anordnas.

Fördelningen mellan gångbana och dubbelriktad cykelbana bör anpassas utifrån befintlig bredd med generell utgångspunkt i 60% cykelbana och 40% gångbana.

Fördelningen mellan gångbana och enkelriktad cykelbana bör anpassas utifrån befintlig bredd med generell utgångspunkt i 50% cykelbana och 50% gångbana.

Om bredden varierar utmed en sträcka ska cykeldelens bredd hållas konstant.

Uppdaterad: