Schakt och återställning

Här beskrivs vad som gäller vid schakt och återställning.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per arbetsfas:

Övergripande krav

Teknisk handbok ska användas vid alla arbeten som utförs på allmän platsmark eller där kommunen är markägare. Projektägaren/ledningsägaren ansvarar för att teknisk handbok efterlevs.

Det här avsnittet är anpassat till arbeten på allmän platsmark där det inte är kommunen som är beställare av arbetet, men kraven gäller även för arbeten i kommunal regi.

Arbeten i trafikerade miljöer eller parker medför ofta avstängningar, förhöjd olycksrisk, miljöpåverkan och framtida sättningar. Här beskrivs därför de regler som gäller för dessa arbeten.

Omfattning

Krav och anvisningar gäller för allmän platsmark där kommunen är huvudman och/eller där kommunalt grävtillstånd har beviljats.

Tillstånd

Alla arbeten i eller i direkt anslutning till allmän platsmark fordrar tillstånd. Sök tillstånd för schakt, borrning, spontning etc och/eller trafikanordningsplan i god tid via uppsala.se/grävtillstånd.

Roller och ansvar

Uppsala kommun ansvarar för tillståndsgivning och förvaltning av allmän platsmark.

Projektägaren är beställaren av ett arbete. I många fall, men inte alltid, är projektägaren också en ledningsägare. Projektägaren ansvarar för att reglerna i teknisk handbok efterlevs genom hela processen, från ansökan om tillstånd till genomförande och garantitid.

Projektägaren anlitar vanligtvis en entreprenör för utförande av arbetet.

Uppsala kommuns motpart är projektägaren.

Andra gällande bestämmelser

I detta avsnitt redovisas vilka övriga bestämmelser som gäller vid arbeten på allmän platsmark. I det fall kraven är motstridiga med teknisk handbok gäller teknisk handbok.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Schakt och återställning