Gång- och cykelvägar

Här beskrivs utformning av gång- och cykelvägar.

Tvärgående lutning på gång- och cykelvägar ska vara 1,5-2,0%. Längsgående lutning på gångbanor bör vara 2,0% och ska maximalt vara 5%.

Gång- och cykelvägar ska anläggas med ensidig lutning.

Om en breddning av befintlig gång- och cykelväg påverkar gatans bredd ska gatans bombering återställas.

För friliggande gång- och cykelvägar ska den färdiga ytan ligga 10 cm över befintlig mark vid sin lägsta punkt för att säkerställa vattenavrinning och snösmältning. Släntning utföres i 1:3.

Gång- och cykelvägnätet ska vara mer finmaskigt och gent i jämförelse med vägnätet för motorfordonstrafik.

Gång- och cykeltrafik ska alltid tillåtas i båda färdriktningarna utmed gator som enkelriktas för motorfordonstrafik.

Det bör finnas förgårdsmark mellan husliv och gång- och cykelväg.

Där en cykelväg övergår till gångbana ska utformningen, t.ex. skyltar och vägmarkeringar, stödja övergången.

För att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig till och från en gc-bana på andra sidan gatan (gäller framförallt vid anläggande av enkelriktade cykelvägar och där det endast finns en gc-bana på den ena sidan) ska det finnas en passagemöjligheter, till exempel övergångsställe, gång- och cykel-passage eller nollad kantsten.

Där cykelväg korsar järnvägsspår ska passagen utformas vinkelrät med spåret.

Om gång- och cykelvägen är lång, med få målpunkter och lågt förväntat antal gående kan separering mellan körriktningarna göras med hjälp av vägmarkering M1 "Mittlinje", 2 m lång och 4 m mellan varje linje. Läs mer om kraven på vägmarkeringar.

Läs mer om hur gång- och cykelpassager, övergångsställen och cykelöverfarter ska utformas.

Läs mer om hur sittplatser längs gång- och cykelvägar ska utformas.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Gång- och cykelvägar