Gång- och cykelvägar

Här beskrivs utformning av gång- och cykelvägar.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per sakområde:

Övergripande krav

Tvärgående lutning på gång- och cykelvägar ska vara 1,5 - 2,0%. Längsgående lutning på gångbanor bör vara 2,0% och ska maximalt vara 5%.

Gång- och cykelvägar ska anläggas med ensidig lutning.

Om en breddning av befintlig gång- och cykelväg påverkar gatans bredd ska gatans bombering återställas.

För friliggande gång- och cykelvägar (med gräs eller liknande på båda sidor) ska den färdiga ytan ligga 10 cm över befintlig mark vid sin lägsta punkt för att säkerställa vattenavrinning och snösmältning. Släntning utföres i 1:3.

Gång- och cykelvägnätet ska vara mer finmaskigt och gent i jämförelse med vägnätet för motorfordonstrafik.

Gång- och cykeltrafik ska alltid tillåtas i båda färdriktningarna utmed gator som enkelriktas för motorfordonstrafik om detta bedöms som lämpligt utifrån gatans bredd m.m. Om det anses lämpligt och möjligt (utifrån bland annat total bredd) ska det motriktade cykelfältet markeras med en heldragen vägmarkeringslinje M8 (bredd 0,2 m) samt cykelsymboler och färdriktningspilar vid korsningar samt i början, slutet och var 40:e meter utmed sträckan.

Det bör finnas förgårdsmark mellan husliv och gång- och cykelväg.

Där en cykelväg övergår till gångbana ska utformningen, t.ex. skyltar och vägmarkeringar, stödja övergången.

För att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig till och från en gångbana alternativt en gång- och cykelbana på andra sidan gatan (gäller framförallt vid anläggande av enkelriktade cykelvägar eller där det endast finns en gångbana eller gång- och cykelbana på den ena sidan) ska det alltid finnas möjlighet att komma till och från denna genom en gång- och/eller cykelpassage alternativt endast genom utrymme för passage samt nollad kantsten.

Där cykelväg korsar järnvägsspår ska passagen utformas vinkelrät med spåret.

Om gång- och cykelvägen är lång, med få målpunkter och lågt förväntat antal gående kan separering mellan fotgängare och cyklister ersättas med en separering mellan cyklisternas körriktningar. Läs mer om kraven på vägmarkeringar.

Läs mer om hur gång- och cykelpassager, övergångsställen och cykelöverfarter ska utformas.

Läs mer om hur sittplatser längs gång- och cykelvägar ska utformas.

Läs mer om utformning av vägar och markbeläggning i parker.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Gång- och cykelvägar