Återställning av andra ytor

Här beskrivs vad som gäller vid återställning av buskage, planteringar, gräsmattor, ängar och naturmark.

Buskage

Växtbädd ska vara uppbyggd med 200 mm fukthållande lager och 400 mm växtjord.

Innan plantering ska ytan justeras, ogräsrensas och sten över 50 mm samt främmande föremål ska tas bort.

Efter plantering vattnas växterna grundligt.

Jordslaget växtmaterial återplanteras och i de fall ersättningsplantering med annat växtmaterial ska göras, ska artval samt eventuellt val av lökväxter göras i samråd med ansvarig hos kommunen.

Planteringsytor

Uppbyggnad av växtbädd ska vara lika som för buskytor/buskage. Utförande och omfattning av återställningen ska alltid beslutas i samråd med ansvarig hos kommunen

Gräsmatta

Växtbädden ska bestå av 100 mm växtjord.

Växtjorden ska justeras och gödslas.

Innan sådd ska ytan vältas och justeras.

Sten över 20 mm får inte förekomma i ytskiktet.

Sådd utförs med maskin eller för hand under perioden april-september.

Frömängden ska vara 2,5 kg gräsfrö per 100 m2.

I parker ska gräsfröblandning av typ Master användas och på mer extensivt skötta ytor ska en gräsfröblandning av typ Sol- & tallbacke användas.

Efter sådd ska fröna myllas ner och ytan vältas med gallervält. Under de 3 första veckorna efter sådd är det entreprenörens ansvar att ytan hålls fuktig så att gräset gror.

Ersättningsplantering med lökväxter görs efter samråd med ansvarig hos kommunen.

Högvuxen gräsmatta

Befintlig jord från platsen kan användas.

Ingen gödsling ska utföras.

Innan sådd ska ytan vältas och justeras, sten över 20 mm får inte förekomma i ytskiktet.

Sådd utförs med sprutsådd, maskin eller för hand i första hand under perioden april-september.

Frö av anspråkslös och torktålig typ ska användas till exempel Sol- & tallbacke eller Vägslänt.

Frömängden ska vara 2 kg gräsfrö per 100 m2 och efter sådd ska fröna myllas ner och ytan vältas med gallervält.

Äng som slåttras

I första hand ska befintlig jord från platsen användas.

Ingen gödsling ska utföras.

Innan sådd ska ytan justeras och vältas.

Kompakterad yta ska luckras, sten över 20 mm får inte förekomma i ytskiktet.

Sådd utförs med sprutsådd, maskin eller för hand, i första hand under perioden april-september.

Frö av anspråkslös och torktålig typ ska användas till exempel Sol & tallbacke eller Vägslänt.

Frömängden ska vara 2 kg gräsfrö per 100 m2 och efter sådd ska fröna myllas ner och ytan vältas med gallervält.

Utförande av återställningen ska samordnas med ansvarig hos kommunen.

Naturmark

För att återskapa ursprungliga förhållanden ska avbaningsmassor från platsen med naturlig fröbank, som tagits tillvara vid schaktningstillfället, alternativt importerats från schakt i likartad naturtyp, användas vid återställande i naturmarksytor. Om möjligt kan tillvaratagna sjok med befintlig vegetation användas vid återställande efter schakt. All skadad vegetation ska beskäras och/eller ersättas genom plantering av likartad typ.

Skelettjord och regnbäddar

Schakt i skelettjord ska ske med försiktighet och hänsyn till befintliga förhållanden som till exempel träds bevarandevärde, status och ålder, samt enligt rekommendationer för skyddsåtgärder vid rotzonen.

Då kablar eller ledningar förekommer i närheten av skelettjorden ska dessa avgränsas med geotextil så att rottillväxt i ledningsgravarna hindras.

Urschaktad skelettjord får inte tippas tillbaka ner i schaktgropen.

Återställning av skelettjord ska utföras enligt senaste version av AMA Anläggnings beskrivning för skelettjord enligt Stockholmsmodellen.

Återställningen anpassas till befintligt utförande i samråd med ansvarig hos kommunen, och utförs stegvis enligt nedan:

  • friläggning av rötter
  • urschaktad jord får inte tippas tillbaka ner i schaktgropen
  • skydd av framschaktat rotsystem
  • utläggning av skelettskärv
  • nervattning av växtjord typ D i skelettskärven
  • utläggning av luftigt bärlager
  • utläggning av geotextil och överbyggnad enligt det specifika objektet.

Regnbäddar ska återställas i enlighet med de handlingar de byggdes efter. Kommunen kan komma att återställa på projektägarens bekostnad.

Läs vidare

Fortsätt att läsa om återställning av hårdgjorda ytor.

Uppdaterad: