Perenner

Här beskrivs krav och rekommendationer för perenner.

Perenner betecknar fleråriga örter och gräs som har ett högt estetiskt värde i form av blomning, bladverk, doft mm. Perenner ska bidra till ett högt prydnadsvärde för platsen.

Här finns specifik information som rör perenner. Läs först igenom Planteringar generellt för allmän information om växtval, placering och marktäckning.

Krav

  • Perenner ska inte användas i trafikmiljöer eller på andra platser där man inte kan säkerställa en god arbetsmiljö utan kostsamma åtgärder såsom TMA-bil.
  • Perennytor i färdigetablerade anläggningar ska vara täta och slutna för att förhindra förekomsten av ogräs.

Rekommendationer

  • Perennplanteringar med en variation av arter och sorter används på utvalda torg, platser och i parker med planerad hög skötselintensitet. Övrig användning bör vara restriktiv med tanke på att ytorna ofta kräver mycket skötsel för att säkerställa den tänkta gestaltningen.
  • Perenner som marktäckare med en eller få arter och sorter används i fler miljöer och typer av parker och med fördel som undervegetation till träd.
  • Använd långlivade och robusta perenner som ej behöver föryngras och delas.
  • Placera inte perenner där risk för nedtrampning finns. Välj istället en annan plats eller använd permanenta planteringsräcken.
  • I grönytor i gatumiljöer bör perenner inte utgöra mer än 30% av planteringen. Resten utgörs av buskar.
  • På platser där perenner är svåretablerade är färdiga perennmattor ett bra alternativ.
Uppdaterad: