Vägar och markbeläggning i parker

Här beskrivs anvisningar vid utformning av vägar och markbeläggning i parker.

Det är projektörens ansvar att dimensionera överbyggnaden korrekt. Dimensionering av parkvägar ska göras med utgångspunkt i dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB).

På gång- och cykelvägar i parker med grus som slitlager så ska det bestå av en grusblandning med 50% 0-8 och 50% 0-4.

Placering och projektering av gc-vägar i park kräver anpassning till den specifika situationen. Frågor som rör bredd, läge och separering på gc-väg i park ska stämmas av med granskningsgruppen genom forvaltning.allmanplats@uppsala.se

Upplevelsen och framkomligheten för den som använder gc-vägen som transportsträcka måste vägas mot upplevelsen för den som vistas i och rör sig inom parken. Prioriteringen mellan dessa ibland motstående intressen ska göras i varje enskilt projekt.

Stråk ska placeras så att parkytorna blir sammanhängande och användbara för övrig utformning. Stråk där framkomlighet prioriteras framför parkfunktionen läggs främst i parkens ytterkanter.

Som en generell princip ska gc-vägar i park vara 2,5m breda och oseparerade. Större bredder kan tillåtas i det fall att gc-vägen

  • ingår i huvudcykelnätet. Då är den eftersträvade bredden 4,0 m (snabbcykelleder behandlas separat).
  • ska vinterväghållas. Gc-vägar som vinterväghålls ska vara asfalterade och markerade med påbudsvägmärken om gång- och cykelväg. Om den ej är tänkt att vinterväghållas ska inga påbudsmärken sättas upp.  
  • används som tillfartsväg för driftfordon, vilket kräver en bredd om minst 3 m.
Uppdaterad: