Beläggning

Här beskrivs beläggning på gång- och cykelvägar.

Cykelvägar ska vara belagda med asfalt.

Gångvägar (även i parker) som ska vinterväghållas, ska vara belagda med i första hand asfalt och i andra hand plattor, marksten eller dylikt. Undantag kan finnas i historiska miljöer.

Läs mer om utformning av vägar och markbeläggning i parker.

Om det finns fastighetsutfarter mot gång- och cykelvägen ska en rad storgatsten läggas mellan gång- och cykelvägen och fastigheterna.

Om cykelvägen är placerad intill kantsten mot körbana för motorfordonstrafik ska en rad plattor (35x35 cm) utgöra skyddsremsa mellan kantsten och cykelbana.

Om cykelbanan är placerad intill angöringsplatser ska två rader 35x35-plattor utgöra skyddsremsa mellan passerande cyklister och dörrar som kan slås upp.

Ränndalar för takvatten på gångbana ska utformas som en skålformad ränna med en bredd på minst 30 cm och djup högst 2 cm.

Uppdaterad: