Etablering och arbetsområde

Här beskrivs vad som gäller vid etablering av arbetsplatsen.

Information vid arbetsområdet

I samband med etablering ska minst en informationsskylt sättas upp vid arbetsområdet. Om arbetsområdet är vidsträckt bör flera skyltar placeras ut. Syftet är att informera om vad som händer och säkerställa att tredje man vänder sig till rätt part med synpunkter och frågor.

En informationsskylt ska innehålla nedanstående uppgifter:

 • arbetets art
 • projektägare
 • entreprenör
 • telefonnummer till projektägare eller entreprenör
 • sluttid för arbetet.

Varje skylt ska

 • vara uppsatt under hela arbetets gång
 • vara max 1,0 kvm (större skyltar är bygglovspliktiga)
 • vara väl synlig och läsbar för allmänheten
 • ej skymma sikt eller annan skyltning
 • ej utgöra ett hinder för framkomlighet
 • i förekommande fall vara uppsatt minst 2,5 m över GC-väg eller 4,7 m över körbana.

I områden med många aktörer samtidigt på en begränsad yta ska skyltningen samordnas.

Ansvar för området

Arbetsområde är den avgränsade yta inom vilket arbetet bedrivs.

Påverkansområde är det område som kan komma att påverkas av arbetet, och kan till exempel innefatta körvägar till arbetsområdet eller närliggande fastigheter som påverkas av buller och vibrationer från arbetet.

Projektägaren ansvarar för underhåll, till exempel renhållning, vinterväghållning och parkskötsel inom arbetsområdet, och är skadeståndsskyldig gentemot tredje man för skador till följd av arbetet. Fel som kan leda till person- eller sakskada ska omedelbart åtgärdas.

Arbetsområdet ska hållas i ett städat skick.

Riven asfalt, schaktmassor med mera som ej ska återanvändas i arbetet ska omgående borttransporteras.

Damm, spill eller dålig lukt får ej förekomma.

Mark, grundvatten och vattendrag får ej förorenas.

Buller med anledning av arbetet får ej överstiga de riktvärden för ljudnivåer som anges i Naturvårdsverkets Allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15).

Gator inom påverkansområdet som nedsmutsats ska omedelbart rengöras.

Om en kommunal anläggning skadas med anledning av transporter ska detta meddelas kommunen. Projektägaren ansvarar för återställning om inget annat anges.

Läs vidare

Fortsätt läsa om utmärkning och avstängning.

Uppdaterad: