Växtval och artrikedom

Träden ska bidra till en grön kommun långsiktigt med en stor artrikedom.

Att tänka på vid val av arter:

Välj trädarter som bidrar till ökad artvariation i närområdet.

 • Som regel ska minst 80% av arterna inom ett projekt vara planterade i Uppsala tidigare med gott resultat. Upp till 20% kan vara arter som är nyintroducerade de senaste 5 åren i Uppsala eller som är helt nya.
 • Genom en god artvariation ökar vi trädbeståndets motståndskraft mot sjukdomar.

Använd en lämplig blandning mellan inhemska och nya trädarter.

 • De inhemska arterna bidrar mer till den biologiska mångfalden medan nya trädarter kan bidra till ökad resiliens i ett varmare klimat.
 • Vid kompensationsplantering av äldre alléer är inhemska arter att föredra.

Anpassa arten efter ståndorten och ett framtida varmare klimat.

 • Stadsträd i gaturum lever ofta i torr och varm växtmiljö.
 • Regnvattenbäddar är oftast en mycket torr växtmiljö. Anpassa växtvalet efter det. Träden ska klara sig utan bevattning efter etableringsperioden.

Välj trädarter med olika slutstorlek.

 • Träd som blir stora som fullvuxna bidrar med mer grönmassa och krontäckning, vilket ger fler ekosystemtjänster.

Välj trädarter med olika slutålder.

 • Olika arter har olika potentiell livslängd. En blandning av arter med lång livslängd samt kortare säkrar ett trädbestånd över tid.

Välj trädarter med olika tillväxthastighet.

 • Snabbväxande pionärarter har betydelse för att bidra med grönska snabbt. De bör planteras i god balans med mer långsamväxande arter, med längre livslängd.

Allergena växter

 • Undvik allergena växter såsom björk, sälg och al där barn vistas såsom vid lekplatser och i närheten av skolor och förskolor. Undvik det även i närhet av fasad på fastigheter. 
 • Undvik starkt doftande träd vid entreer och luftintag.

Ta del av Uppsala kommuns släktesfördelning samt art och sortsammansättning för de vanligast förekommande trädsläktena.

Släktessammansättning på allmän plats (PDF, 67 KB)

Art- och sortsammansättning Acer (PDF, 73 KB) 

Art- och sortsammansättning Betula (PDF, 62 KB)

Art- och sortsammansättning Prunus (PDF, 75 KB)

Art- och sortsammansättning Sorbus (PDF, 63 KB) 

Art- och sortsammansättning Tilia (PDF, 60 KB)

Uppdaterad: