Skydd av anläggningar

Här beskrivs hur du ska skydda anläggningar.

Projektägaren ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader, växtlighet, ledningar, anläggningar, polygon- och fixpunkter mot skador.

Vid arbeten på eller i anslutning till gång- och cykelvägar ska maskiner och fordon som är anpassade för dessa förutsättningar användas.

Brunnar, ventiler och dylikt ska skyddas mot nedrasning av grus och asfaltmassa.

Upplag av material får inte hindra tillträde till eller dölja anläggningar såsom brandpost, brunn, elcentral, mätpunkt med mera.

Uttag av vatten från brandposter får endast utföras från tappställen godkända av Uppsala Vatten.

Skydd av mark och vegetation

Vid schakt som riskerar att påverka befintliga grönytor, buskar eller träd som ska bevaras ska projektägaren i en etableringsplan definiera och avgränsa ett skyddsområde. Skyddsområdet ska avgränsas med barriär/stängsel, typ fårstängsel eller Troax, innan entreprenaden påbörjas. Vid placering av inhägnader ska Uppsala kommuns trädhandbok följas. Hänsyn måste tas till respektive objekts rotutbredning.

Inom skyddsområdet får ingen kompaktering eller annan negativ jordpåverkan ske, såsom transport, etablering, lagring av material eller utrustning, gångvägar eller andra transportleder för fotgängare eller cyklister.

Projektägaren ska informera samtliga som arbetar inom entreprenaden om syftet med skyddsåtgärderna och vikten av att de respekteras.

När det av utrymmesskäl inte är möjligt att stänga av hela skyddsområdet ska lämpligt skydd beslutas i samråd med ansvarig hos kommunen.

Skydd av träd

Projektägaren ansvarar för att skydda träd under byggprocessen genom utplacering och kontroll av fysiska skyddsbarriärer vid trädets skyddszon.

Etablering, materialupplag och byggbodar ska placeras så att de inte kan skada träden och transporter får inte förekomma innanför trädets skyddszon. Skyddszonen definieras av person med grön kompetens eller genom att använda följande generella rekommendationer:

  • Träd < ∅ 20 cm (vid 1,3 m höjd) ska ha ett skyddsavstånd om minst 5 meters radie mätt från stammens mitt.
  • Träd ∅ 20- 65 cm (vid 1,3 m höjd) ska ha ett skyddsavstånd om minst 10 meter radie mätt från stammens mitt.
  • Träd ∅ > 65 cm (vid 1,3 m höjd) ska ha ett skyddsavstånd om minst 15 meters radie mätt från stammens mitt.

Skyddszonen ska kvarstå under hela byggprocessen. Om inget annat föreskrivs placeras byggstängsel typ Troax i trädens dropplinje och minst 0,50 m utanför buskage.

Innan arbete påbörjas ska alla barriärer godkännas av kommunen. Åtgärder som måste utföras innanför trädskyddsområdet måste godkännas i förväg. Barriärer får inte tas bort eller ändras utan godkännande från kommunen.

Projektägaren kan bli ersättningsskyldig enligt Alnarpsmodellen om träd skadas i samband med entreprenadens utförande.

Av framkomlighetsskäl kan beskärning vara aktuellt. Innan eventuellt utförande ska kommunen kontaktas för samråd och anvisningar. Beskärning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt av personer med grön kompetens. Döda och skadade grenar samt rot- och stamskott tas bort.

Om fordon för trädvårdsinsatser används innanför trädskyddsområdet, eller transporteras genom området, ska marken skyddas med hjälp av tillfälligt markskydd.

Läs vidare

Fortsätt att läsa om rivning och schaktning.

Uppdaterad: