Innan arbete påbörjas

Här beskrivs vad du ska tänka på när du planerar arbetet.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per arbetsfas:

Miljözon

I Uppsala finns en miljözon där tunga fordon med vikt över 3,5 ton måste följa vissa regler. Zonen finns för att utsläppen av avgaser i staden ska minska. Läs mer om miljözonen i Uppsala och se dess utbredning på en karta.

Förläggning av ledningar

Ledningsägare ska beakta behovet av reserv­kapacitet för att undvika grävning vid framtida utbygg­nad.

Ledningar som betjänar en privat nyttjare som till exempel en samfällighet ska i första hand förläggas på privat mark.

El-, tele- och IT-ledningar ska normalt förläggas i gångbana medan övriga ledningar ska förläggas i körbana. I de fall befintliga ledningar finns i närheten ska ledningen läggas intill dessa. Förläggning i gångbana ska om möjligt ske minst 50 cm från kantstenskant för att inte försvåra framtida omsättning av kantsten.

Förläggning ska ej ske i regnbädd eller skelettjord.

Tryckning eller borrning ska vara förstahandsval vid ledningsförläggning på så kallade A-gator, dvs gator med buss i linjetrafik, med hög trafikintensitet eller med stor andel tung trafik.

Borrning/tryckning ska genomföras på minst 20 meters avstånd från bro- och tunnelkonstruktion.

Läggningsdjup, avstånd och placering ska ske minst enligt EBR-standard 41:15 för el-, tele- och IT-ledningar och enligt respektive ledningsägares krav.

Vid kabelförläggning ska skyddsrör eller kanalisation användas i första hand. I annat fall ska täckning och markering ske enligt föreskrifter.

Projektägaren är ansvarig för kontroll och utmarkering av andras ledningar och anläggningar, samt för eventuell uppkommen skada på dem under eller på grund av arbetet. Projektägaren är ansvarig för framtida skador på egna ledningar som ej är förlagda enligt EBR-standard 41:15 för el-, tele- och IT-ledningar eller ledningsägarens krav.

Förläggning i grönytor

Förläggning i grönyta ska planeras så att ytans funktion och kvalitéer bevaras. Vid planeringen ska följande faktorer beaktas:

  • förekomst av träd, trädgrupper, planteringar eller skogsmark i arbetsområdet (även träd nära arbetsområdet)
  • utrymme som krävs för att möjliggöra det planerade arbetet, inkl. transporter till och från platsen, rasvinklar för schakter och krav på upplag av material
  • eventuella konflikter mellan det planerade arbetet och bevarande av träd, trädgrupper, planteringar eller skogsmark.

Om förläggning sker inom fyra meter från träds kronradie eller nära planteringar ska bevarandevärdet för träd och planteringar bedömas i samråd med Uppsala kommun. Värderingen avgör om det är de gröna värdena eller anläggningsprojektet som ska prioriteras högst och är styrande för val av de skyddsåtgärder som krävs för att bevara träd och planteringar.

I de fall den befintliga vegetationen är nyetablerad bör en oberoende värdering göras av trädens och buskarnas bevarandevärde. Kommunen ska beredas tillfälle att närvara vid värderingen. Då ska det även övervägas om befintliga träd och buskar ska ersättas eller flyttas och återplanteras efter färdigställande av markarbetena. Flytt eller fällning av träd och buskar ska godkännas av kommunen.

Tekniska anläggningar

Belysning

Om ett arbete direkt eller indirekt påverkar en belysningsanläggning ska det framgå i ansökan om grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan

Bro och tunnel

Om ett arbete direkt eller indirekt påverkar en bro eller tunnel ska det framgå i ansökan om grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan. Detta för att säkerställa att konstruktionen inte tar skada.

Vid ny beläggning på en bro får lasten ej öka.

Vid ny beläggning under en bro får frihöjden ej minska.

Markvärme

I centrala Uppsala finns det markvärme på vissa ytor, se dess utbredning på en karta (PDF, 2 MB).

Schakt i ytor med markvärme får inte ske då systemet är igång (normalt under perioden 15 oktober till 15 april).

Under resten av året ska projektägaren kontakta Uppsala kommuns ansvariga för markvärme för att beskriva vilket arbete som ska utföras.

Trafiksignaler

Om ett arbete direkt eller indirekt påverkar en trafiksignalanläggning ska det framgå i ansökan om grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan. I trafikanordningsplanen ska det framgå hur projektägaren avser hantera närliggande trafiksignaler, t ex gulblink, avstängning med mera.

Placering av anläggningar

Placering av anläggningar på allmän platsmark som ej är bygglovspliktiga, till exempel teknikhus ska godkännas av Uppsala kommun. Om placeringen är i anslutning till privat fastighet och anläggningen kan tänkas vara skymmande eller störa på annat sätt, t.ex. genom buller, ska tillstånd inhämtas av fastighetsägaren.

Påverkan

Om arbetet riskerar att orsaka vibrationer som kan leda till skador, till exempel med anledning av sprängning, packning och pålning, bör en riskanalys göras. Eventuella vibrationsmätningar och åtgärder bekostas av projektägaren.

Uppdaterad: