Vattenanläggningar

Här beskrivs ett urval av vattenanläggningar som kan förekomma på allmän platsmark.

Det finns många olika typer av vattenanläggningar, några av dem behandlas kortfattat här nedan.

Teknik som projekteras ska vara kommersiellt tillgängliga produkter och reservdelar ska finnas att tillgå.

Vid val av teknik ska hänsyn tas till resursanvändning, vatten- och elförbrukning samt behov av personella resurser.

Vattensnål teknik och teknik som medger reglering av vattenförbrukning och vattenmängd ska användas. Beprövade modeller av teknisk utrustning ska användas i första hand. Ny teknik provas enbart om eftersträvad funktion inte kan uppnås genom annan teknik och vald teknik ska utvärderas efter anläggande och drift.

På/avstängningsfunktioner ska finnas som möjliggör att delar av anläggningen kan öppnas/stängas separat, exempelvis när dricksvattenfontän och dusch finns i samma anläggning så ska öppning/stängning kunna göras på respektive del.

Självavtappande ventiler ska användas. Dessa ska placeras åtkomliga med stor hänsyn tagen till arbetsmiljö under driftskedet. En person ska ensam kunna utföra öppning/stängning.

I brunn eller dylikt med regelbundet rensningsbehov ska framkomlig väg finnas för slambil eller annat större fordon. 

Tappställe

Tappställen för bevattning ska projekteras där behov av bevattning i vegetationsytor, eller annat vattenbehov, finns. Det kan exempelvis gälla planteringar som är svåråtkomliga för vattenbil, eller större perennplanteringar. Slang för bevattning kan dras ca 30-40 m. Tappställen för bevattning placeras med max 50-70 m avstånd.

Det ska vara dränerande teleskopiska spolposter med brandslangskoppling. De ska sättas i brunn med teleskopisk betäckning.

Dusch

Om dusch finns i samma anläggning som dricksvatten ska de kunna öppnas/stängas separat.

Dricksvatten

Dricksvatten i offentliga miljöer klassas som livsmedel och anläggningar ska provtas 2 gånger/år. Utöver igångsättning och stängning kräver dricksvattenfontäner löpande tillsyn och rengöring.

Princip för placering av dricksvattenposter saknas idag (feb. 2021) men frågan kommer att beaktas inom arbetet med parkplan, lokalförsörjningsplaner och liknande planeringsunderlag, för att få en jämlik fördelning i kommunen.

När dricksvattenfontäner projekteras ska de också anmälas till Miljöförvaltningen och godkänd provtagning ska finnas innan de får tas i drift. Projektledare ansvarar för att det görs. Huvudman ska informeras.

Vattenlek

Beakta risk för igensättning av sand eller annat material i utloppsfunktion vid vattenlek. Anpassad och god avrinning/dränering krävs.

 

Uppdaterad: