Gator och torg

Här beskrivs utformning av gator, gång- och cykelvägar och torg.

Vid planering och projektering av gator måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel framkomlighet, trafiksäkerhet och framtida drift och underhåll.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Nedanstående Uppsalaspecifika dokument ska användas i planering och projektering av gator och torg:

Uppsalas innerstadssstrategi är äldre och vissa delar/krav återfinns i andra dokument eller här i teknisk handbok. Om man arbetar med ett projekt i stadsmiljö så kan man se dokiument som en vägledning men bör stämma av med sin beställare om det står motstridiga uppgifter i dokumentet mot på andra ställen i teknisk handbok.

Nedanstående tekniska beskrivningar och anvisningar ska också användas:

Allmänt

Projektera enhetliga ytor med samma material och tjocklekar eftersom övergångar skapar svaga punkter.

Ytor som kräver manuell skötsel bör inte placeras i direkt anslutning till trafikerad väg.

Utformning och dimensionering

Gatusektioner ska utformas med hänsyn till gatutyp och önskad högsta hastighet.

Det är projektörens ansvar att dimensionera överbyggnaden korrekt. Dimensionering ska göras med utgångspunkt i dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 306 KB) och Trafikverkets vägtekniska regelverk som listas ovan.

Lutningar och avvattning

Dagvatten ska ej ledas till annans mark.

Vid projektering i befintliga miljöer ska projektören säkerställa att befintlig avvattning fungerar och inte påverkas negativt av projektet.

En särskild dagvattenutredning ska göras vid behov.

Läs mer om dagvattenhantering i blågröngrå system.

Uppdaterad: