Gator och torg

Här beskrivs utformning av gator, gång- och cykelvägar och torg.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per sakområde:

Övergripande krav

Vid planering och projektering av gator måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel framkomlighet, trafiksäkerhet och framtida drift och underhåll.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Nedanstående Uppsalaspecifika dokument ska användas i planering och projektering av gator och torg:

Dokumentet nedan (Uppsalas stadsmiljö - Riktlinjer) är äldre och vissa delar/krav återfinns i andra dokument eller här i teknisk handbok. Om du arbetar med ett projekt i stadsmiljö så kan du se dokiumentet som en vägledning, men du bör stämma av med din beställare om det finns motstridiga uppgifter i dokumentet, jämfört med teknisk handbok.

Nedanstående tekniska beskrivningar och anvisningar ska också användas:

Allmänt

Projektera enhetliga ytor med samma material och tjocklekar eftersom övergångar skapar svaga punkter.

Ytor som kräver manuell skötsel bör inte placeras i direkt anslutning till trafikerad väg.

Påverkan på anläggningar

Om projektet kommer att utföras i eller påverka befintliga anläggningar (vägar, grönytor etc) gäller även de krav som återfinns i avsnittet Schakt och återställning, t ex avseende avstängningar, rivning och provisorisk och permanent återställning.

Utformning och dimensionering

Gatusektioner ska utformas med hänsyn till gatutyp och önskad högsta hastighet.

Det är projektörens ansvar att dimensionera överbyggnaden korrekt. Dimensionering ska göras med utgångspunkt i dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB) och Trafikverkets vägtekniska regelverk som listas ovan.

Lutningar och avvattning

Dagvatten ska ej ledas till annans mark.

Vid projektering i befintliga miljöer ska projektören säkerställa att befintlig avvattning fungerar och inte påverkas negativt av projektet.

En särskild dagvattenutredning ska göras vid behov.

Läs mer om dagvattenhantering i blågröngrå system.

Spont

I normalläget ska spont aldrig lämnas kvar.

I de fall Uppsala kommun har godkänt att spont lämnas kvar ska sponten redovisas i relationshandlingar.

Uppdaterad: