Angöringsplats och parkeringsplats för rörelsehindrade

Här beskrivs krav för angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade.

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade ska dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov.

Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Lutningen i längs- och sidled bör inte överstiga 1:50. Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska vara tydligt skyltade, även vintertid.

Breddmåttet på en parkeringsplats som ska medge att rullstol tas in från sidan behöver vara 5,0 meter, se figur 1. Breddmåttet kan minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller om parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid varandra, se figur 2.

Figur 1 Breddmåtten på en parkeringsplats som ska medge att en rullstol tas in från sidan behöver vara 5 meter.

Fig. 1. Bredden på en parkeringsplats som ska medge att en rullstol tas in från sidan ska vara 5 meter.

 

Figur 2 Breddmåtten kan minskas om två parkeringsplatser för rörelsehindrade anläggs bredvid varandraFig. 2. Bredden kan minskas om två parkeringsplatser för rörelsehindrade anläggs bredvid varandra.

En längsgående parkeringsplats för rörelsehindrade (kantstensparkering) behöver ha ett breddmått på 3,6 meter så att en förare kan ta sig i och ur sin rullstol på förarsidan utan att vara exponerad för trafiken. Om gatan är lågtrafikerad och har mycket låga hastigheter kan ett smalare mått accepteras.

För att det ska vara möjligt att ta sig in i och ut ur bilen via en ramp på passagerarsidan behövs en fri bredd på 3,0 meter på gångbanan bredvid bilen, se figur 3. Ett längdmått på 7,0 meter är att rekommendera så att en person i rullstol kan ta sig till gångbanan bakom bilen. En kantstenssänkning ska anordnas mellan parkeringsplatsen och gångbanan. Kantstenssänkningen ska vara minst 90 cm bred och kantstödet ska sänkas till 0 cm.

Figur 3 En längsgående parkeringsplats för rörelsehindrad, kanstensparkering, behöver ha ett breddmått på 3,6 meter. För att kunna ta sig in och ur bilden via en ramp på passagerarsidan behövs en fri bredd på 3,0 meterFig. 3. En längsgående parkeringsplats för rörelsehindrad (kantstensparkering) behöver ha ett breddmått på 3,6 meter. För att kunna ta sig i och ur bilen via en ramp på passagerarsidan behövs en fri bredd på 3,0 meter.

När en parkeringsplats för rörelsehindrade är utrustad med laddstolpe ska stolpen vara placerad så att en person i rullstol själv kan ansluta kabeln. Laddstolpen ska ha sådan höjd att displayen är läsbar och uttaget åtkomligt.

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar. Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.

Här kan du läsa mer om utformning av gångvägar.

Uppdaterad: