Vägmarkeringar

Här beskrivs utformning av vägmarkeringar.

Nedanstående regelverk gäller för projektering och utförande av vägmarkeringar:

Allmänt

All befintlig vägmarkering som kommer att utgå i samband med om- och nybyggnad ska fräsas bort och förseglas innan arbetet påbörjas.

Tillfälliga vägmarkeringar ska fräsas bort och förseglas när behovet av dem har upphört.

Vägmarkering kan efter samordning med beställare också utföras nedfälld i asfalten. Nedfällningen ska utföras vid ett tillfälle, när cykelvägen asfalteras.

Gator

Markering M29 "Hastighet" ska inte användas.

Markering M5 "Cykelfältslinje" bör upphöra förbi busshållplatser.

Markering M17a "Cykelbox" ska användas för att markera cykelboxar.

Gång- och cykelvägar

Separering av gång och cykel görs med markering M8 "Heldragen linje" med bredd 0,1 meter. Markeringen ska endast utföras om gång- och cykelytorna har samma typ av ytbeläggning.

Vid separering och på separata cykelbanor ska markering M26 "Cykel" ska utföras tillsammans med en eller två st markering M25 "Gång- och cykelpil", beroende på om cykelvägen är enkel- eller dubbelriktad.

Markering M27 "Gående" ska inte användas.

Markering M26 "Cykel" och M25 "Gång- och cykelpil" ska utföras i början av sträckan samt i korsningar. Placering ska inte göras i körbana. Placeringen kan med fördel vara vid belysningspunkter. Utmed snabbcykellederna ska separingsmålningen utföras genom att cykelsymboler M26 och färdriktningspilar M25 utförs med Infratherm, nedfälld plastmarkering.

Om cykelvägen är dubbelriktad ska varannan symbol M26 "Cykel" målas i motsatt riktning.

Markering M26 "Cykel" och M25 "Gång- och cykelpil" ska också utföras före, genom/över och efter tunnlar och broar.

Markering M5 "Cykelfältslinje" ska användas för att markera cykelfält.

Cykelpassage och cykelöverfart ska utföras med markering M16 "Cykelpassage".

Cykelöverfart ska före överfarten utföras med markering M14 "Väjningslinje", riktad mot biltrafiken.

Uppdaterad: