Parkering

Här beskrivs utformning av parkeringar.

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av parkeringar:

Cykelparkering

Diskutera med beställaren om och var cykelparkering ska anläggas, samt vilken typ.

Cykelparkeringsytan ska vara belagd eller i grus.

Parkering för motorfordon

Kantstensparkering för bilar ska anläggas som längsgående fickor.

Parkeringsfickor med höjdskillnad mellan gata och gångbana ska ha ramper med 1,5-2,0% lutning upp till gångbanan.

Parkeringsfickor som förutsätter backning ut i körbana eller mot gång- och cykelbana bör undvikas.

På gator med angöring för motorfordon där cykelfält ska finnas bör längsgående uppställningsfält vara minst 2,5 meter brett. En skyddszon om 0,75 meter av bredden bör anläggas mellan angöringsplatserna och cykelfältet.

Friliggande parkeringsytor ska dimensioneras enligt dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 306 KB).

I samband med exploatering ska parkering anordnas på kvartersmark. Detta gäller även parkering för rörelsehindrade.

Läs mer om angörningsplats och parkeringsplatser för rörelsehindrade

Uppdaterad: