Parkering

Här beskrivs utformning av parkeringar.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per sakområde:

Övergripande krav

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av parkeringar:

Cykelparkering

Diskutera med beställaren om och var cykelparkering ska anläggas, samt vilken typ.

Cykelparkeringsytan ska vara belagd eller i grus.

Cykelparkeringar ska förses med ställ som möjliggör ramlåsning.

Cykelparkeringar ska ha ställ för vanliga cyklar och specialcyklar såsom lådcyklar och fat bikes. Lådcykelbågar är kompatibla med de flesta specialcyklar.

Cykelparkeringar ska också ha särskilda elsparkcykelställ.

Parkering för motorfordon

Kantstensparkering för bilar ska anläggas som längsgående fickor.

Parkeringsfickor med höjdskillnad mellan gata och gångbana ska ha ramper med 1,5-2,0% lutning upp till gångbanan.

Parkeringsfickor som förutsätter backning ut i körbana eller mot gång- och cykelbana bör undvikas.

På gator med angöring för motorfordon där cykelfält ska finnas bör längsgående uppställningsfält vara minst 2,5 meter brett. En skyddszon om 0,75 meter av bredden bör anläggas mellan angöringsplatserna och cykelfältet.

Fristående parkeringsytor ska dimensioneras enligt dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB).

I samband med exploatering ska parkering anordnas på kvartersmark. Detta gäller även parkering för rörelsehindrade.

Läs mer om angöringsplats och parkeringsplatser för rörelsehindrade

Uppdaterad: