Rivning och schaktning

Här beskrivs vad som gäller vid rivning och schaktning.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per arbetsfas:

Övergripande krav

Rivning och schaktning ska planeras och utföras på ett sådant sätt att omkringliggande ytors konstruktion, bärighet och kvalitet består.

Påträffas ledning eller anläggning som inte angivits i handling, ska projektägaren rådgöra med ägaren om erforderlig åtgärd och lämplig skyddsåtgärd.

I det fall en fastighet har fasad vid fastighetsgränsen kan det finnas enskilda ledningar inom 0,5 meter från fastighetsgräns och på 1,5 meters djup som ej framgår i Ledningskollen.

Om polygonpunkter eller distansmarkeringar schaktas bort ska Enhet Geodata på Uppsala kommun kontaktas via e-postadressen matuppdrag@uppsala.se

Tjältining med kol, eller annan kraftigt värmeutvecklande metod, ska avskärmas från allmänhet och djur. Avstängning skall ske med byggstängsel. Tjältiningsområdet ska omgärdas av stängsel till en minimihöjd av 1,8 meter.

Förorenad mark

Om en förorening misstänks ska arbetet avbrytas och miljöförvaltningen och projektägaren kontaktas. Hantering av förorening ska ske enligt gällande lagar och dokumenten Riktlinje och vägledning för förorenade områden i Uppsala kommun.

I länsstyrelsens karttjänst finns information om misstänkt förorenade områden.

Projektägaren ansvarar för samtliga kostnader som uppstår med anledning av hanteringen av förorenade massor.

Uppdaterad: