Permanent återställning

Här beskrivs vad som gäller vid permanent återställning av slitlager.

Om avståndet mellan schaktkant och fast anläggning, kantstöd eller gamla lagningar är mindre än 0,5 m ska hela mellanrummet beläggas.

Skador utanför schaktytan (t.ex. sprickor, sättningar), som har uppkommit under arbetet ska omfattas av återställningen.

Omfattningen av ytan som ska återställas framgår i övrigt av dokumentet Omfattning av återställning (PDF, 289 KB).

Vid återställning av slitlager gäller att

 • beläggningskanter ska sågas/renskäras jämnt och rätlinjigt minst 0,5 m utanför schaktkant, med kvadratisk eller rektangulär form
 • fräsning ska utföras på oschaktade ytor där slitlagret ska återställas
 • finjustering intill ± 10 mm före beläggning
 • eventuell justering av AG där det är nödvändigt
 • kanterna ska klistras
 • läggningsdragen ska placeras så att längsgående skarvar inte hamnar i hjulspår. Vid läggning i flera skikt ska skarvarna förskjutas,
 • slitlager alltid ska maskinläggas på A-gator
 • slitlager alltid ska maskinläggas på övriga ytor om schaktområdets bredd och längd möjliggör det
 • skarvar ska förseglas med bitumenemulsion och avsandas, och
  • på A-gator ska gjutasfalt ersätta bitumenemulsion.

Om det finns slitna betäckningar i ytan som ska återställas ska kommunen kontaktas för att byta dem.

Fast betäckning ska placeras 5-10 mm under färdig yta och teleskopbetäckningar placeras i nivå med färdig yta.

Stödremsor ska återställas. På gata/gc-väg i anslutning till gräsyta gäller fraktion 0-8 mm. I övrigt gäller 0-16 mm. Lös sten på beläggningsytan ska avlägsnas omedelbart efter utläggning.

Avseende ytans jämnhet gäller nedanstående mått som största tillåtna avvikelse mätt på en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning:

 • slitlager på bitumenbundet underlag: ≤ 4 mm
 • slitlager på obundet underlag: ≤ 6 mm
 • gatsten, markplattor, marksten: ≤ 6 mm.

Läs vidare

Fortsätt att läsa om återställning av vägmarkeringar.

Uppdaterad: