Permanent återställning

Här beskrivs vad som gäller vid permanent återställning av slitlager.

Återställning

Skador utanför schaktytan (t ex sprickor, sättningar) som har uppkommit under arbetet ska omfattas av återställningen.

Om det finns slitna betäckningar i ytan som ska återställas, kontakta besiktningsmannen för att byta dem.

Fast betäckning ska placeras 5-10 mm under färdig yta.

Teleskopbetäckning ska placeras i nivå med färdig yta.

Lös sten på beläggningsytan ska avlägsnas omedelbart efter utläggning.

Vid återställning gäller:

  • Finjustering utförs intill ±10 mm före beläggning.
  • Eventuell justering av AG utförs där det är nödvändigt.
  • Kanterna ska klistras och läggningsdragen ska placeras så att längsgående skarvar inte hamnar i hjulspår. Vid läggning i flera skikt ska skarvarna förskjutas.
  • Slitlager ska alltid maskinläggas på A1 och A-2-gator samt gator i industriområde.
  • Slitlager ska alltid maskinläggas på övriga ytor om bredd och längd gör det möjligt.
  • Skarvar ska förseglas med bitumenemulsion och avsandas.

Ytans jämnhet

Följande mått gäller som största tillåtna avvikelse mätt på en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning:

  • Slitlager på bitumenbundet underlag: max 4 mm
  • Slitlager på obundet underlag: max 6 mm
  • Gatsten, markplattor, marksten: max 6 mm

Typritningar

Typritning pdf dwg
Omfattning av återställning hämta (PDF, 120 KB) hämta
Permanent återställning av slitlager hämta (PDF, 202 KB) hämta

Läs vidare

Fortsätt att läsa om återställning av vägmarkeringar.

Uppdaterad: