Cirkulationsplatser

Här beskrivs utformning av cirkulationsplatser.

Cirkulationsplatsen ska utformas med en fartdämpande funktion. Till exempel kan utfartsradien vara liten och vid infart ska trafiken riktas in mot rondellen. Det är även lämpligt att minska den visuella linjeföringen genom att anlägga en snävare radie för att få ner hastigheterna men där större fordon har möjlighet att utnyttja en överkörningsbar yta i rondellen.

Den överkörningsbara ytan ska ha samma dimensionering som en cirkulationsplats, se dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB).

Utformning för cykel och gång

I stora cirkulationsplatser bör alltid en planskild lösning för gång och cykel eftersträvas.

Vid cirkulationsplatsens till- och frånfarter ska det finnas en mittrefug vid gång- och cykelpassagen som ger vänteutrymme för korsande gående och cyklister.

I en mindre cirkulationsplats (enfältig med ett trafikflöde om mindre än 6 000 fordon per dygn) ska cykeltrafiken ledas ut i körbanan innan cirkulationsplatsen.

I en större cirkulationsplats (tvåfältig och/eller trafikflöde om mer än 6 000 fordon per dygn) ska en cykelväg byggas separat med egna passager/överfarter vid sidan av cirkulationsplatsen.

När cyklister ska passera cirkulationsplatsen på körbanan ska det finnas tillräckligt utrymme för att motorfordon och en cykel ska få plats i sidled.

Då en cykelpassage/överfart ligger vid en utfart bör en stannande bil få plats före cykelpassagen/överfarten, men utan att störa andra fordon i cirkulationsplatsen.

Då en cykelpassage/överfart ligger vid en infart bör en stannande bil få plats efter cykelpassage/överfart och innan cirkulationsplats.

Uppdaterad: