Anvisning för förenklad skötsel

Träd är viktiga ur många perspektiv, de kan bidra med höga naturvärden och påverkar platser och människor positivt. De har även stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som bland annat temperaturutjämning, fördröjning av dagvatten och luftrening. Om träden ska bli stora, leva länge och vara friska behöver trädens krav tillgodoses. Här beskrivs krav och rekommendationer vid planering och projektering av träd som ska förenkla skötsel.

Krav

Rekommendationer

  • Formklippta träd bör undvikas.
  • Planteringsavståndet mellan träd bör vara sådant att inte trädkronorna växer in i varandra. Tätare planteringar kan dock förekomma som ett gestaltningsinslag.

    Rekommenderad kvalitet för träd i park och gatumiljö är minst stamomfång 20-25 centimeter. 

 

Uppdaterad: