Cykelvägar

Här beskrivs hur cykelvägar ska utformas.

Allmänt

Beställaren avgör om en cykelväg ska vara enkel- eller dubbelriktad.

Vid nybyggnation bör cykelvägen inte ha fler eller brantare backar än alternativa bilvägar.

Läs mer om vad som gäller för sikt på cykelvägar.

Läs mer om vad som gäller för hinder på cykelvägar.

Val av cykelväg

Cykling i blandtrafik kan vara en lösning vid nyanläggning om den beslutade och faktiska hastigheten understiger 30 km/h och trafikmängden (motorfordon) understiger 3000 fordon/dygn.

Vid nyanläggning ska en separat gång- och cykelbana väljas när den beslutade eller faktiska hastigheten för motorfordonen utmed intilliggande gata överstiger 30 km/h eller när trafikmängden (motorfordon) överstiger 3000 fordon/dygn. I de fall där antalet/andelen tung trafik är relativt omfattande eller om sträckan ligger i närheten av en skola kan behovet av separata gång- och cykelbanor vara högre.

Cykelfält kan införas om det av utrymmesskäl inte går att införa en separat gång- och cykelbana, förutsatt att den beslutade eller faktiska hastigheten inte överstiger 40 km/h.

Linjeföring

Cykelvägar bör ha en god och smidig linjeföring utan tvära kurvor.

Höjdpartier, stenhällar, trädgrupper och buskage bör utnyttjas för att skapa en varierande och mjuk linjeföring.

Minsta radie i korsningar är radiesten 6 meter och minsta radie på sträcka är radiesten 10 meter.

Vid projektering av kurvor ska hänsyn tas till nedanstående riktlinje om hur stor längd som krävs för en sidoförskjutning:

  • sidoförskjutning 10 m: 30 meters längd
  • sidoförskjutning 8 m: 25 meters längd
  • sidoförskjutning 6 m: 20 meters längd
  • sidoförskjutning 4 m: 15 meters längd
  • sidoförskjutning 2 m: 10 meters längd.

Vid linjeföring runt hörn bör alltid en hörnavskärning göras.

Cykling i körbana

Cykelbox

Cykelboxar ska införas vid de signalreglerade korsningar där det finns behov och utrymme. Läs mer om vägmarkering för cykelboxar.

Cykelfält

Cykelfält ska vara enkelriktade och om möjligt finnas på båda sidor av gatan.

Bredden på ett cykelfält ska vara 1,25 - 1,75 meter.

Där ett cykelfält börjar och upphör smalnas fältet ner på en sträcka om cirka 5 meter.

På gator med längsgående kantstensparkering, lastplatser eller andra angöringsplatser, anläggs cykelfält till vänster om dessa platser i färdriktningen. Avstånd mellan cykelfält och angöringsplats ska vara minst 0,5 meter.

Uppdaterad: