Ajourhållning av teknisk handbok

Vi har gjort mindre ändringar

För att säkerställa att teknisk handbok inte innehåller felaktigheter ska vi två gånger per år gå igenom hela innehållet. Det arbetet är nu klart och det har resulterat i ett antal mindre ändringar som är införda på de berörda sidorna. Generellt har inga krav förändrats.

Dokumentet Omfattning av återställning har utgått och ersatts av typritning UTH-0011 och på sidan Permanent återställning har ritningen UTH-0012 ersatt kravtexten.

Nästa planerade ajourhållning görs i november.

29 maj 2020